TAG DET RO­LIGT

BT - - NYHEDER -

Vægt­tab Dår­lig nat­te­søvn Ned­sat lyst til sex Kon­cen­tra­tions­be­svær Man­ge men­ne­sker, der li­der af de­pres­sion, er i en kon­stant til­stand sva­ren­de til svær stress. Stress træt­ter hjer­nen og på­vir­ker bå­de ener­gi, hu­mør, ap­pe­tit og søvn. Der­for kan det væ­re en god idé at stres­se ned og ta­ge den med ro. Det kan du f. eks. gø­re ved hjælp af me­di­ta­tion el­ler vej­rtræk­nings­ø­vel­ser. Det kan og­så væ­re, du har be­hov for at ta­ge fri et sty kke tid. Sørg for at pri­o­ri­te­re og plan­læg­ge din tid samt ud­de­le­ge­re op­ga­ver. Har du f. eks. små børn, er det må­ske ik­ke i det kapitel af li­vet, du skal ar­bej­de 80 ti­mer om ugen el­ler dyr­ke ek­strem­s­port i fri­ti­den. Over­vej evt. at skæ­re en uden­lands­rej­se el­ler an­dre luksus­va­ner ud af bud­get­tet, så du kan få skabt så me­get øko­no­misk rå­de­rum, at du kan hen­te bør­ne­ne kl. 15.00. • • • Mod­vir­ker tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger. Har angst­dæm­pen­de eff ekt og fore­byg­ger pa­ni­kan­fald. Kan vir­ke slø­ven­de el­ler be­ro­li­gen­de, så man nem­me­re kan fal­de i søvn ( aft ager som re­gel eft er 1- 2 uger). • Har stem­nings­løft en­de eff ekt. Er du i tvivl om, hvor­vidt du skal ta­ge me­di­ci­nen, el­ler får du bi­virk­nin­ger, bør du op­sø­ge læ­ge. Det er ufor­svar­ligt at stop­pe din be­hand­ling uden at in­vol­ve­re en læ­ge. Mu­li­ge bi­virk­nin­ger kan f. eks. væ­re kval­me, ap­pe­tit­løs­hed, svim­mel­hed, ned­sat se­xlyst el­ler ho­ved­pi­ne.

I 2012 faldt for­bru­get af an­ti­de­pres­siv me­di­cin for før­ste gang si­den 1996 med 2,5 pct. som føl­ge af bed­re be­hand­ling. I 2013 køb­te 438.557 per­so­ner an­ti­de­pres­siv me­di­cin mindst én gang, mens tal­let var 455.357 i 2012. 80 pct. fl ere kvin­der end mænd ta­ger pil­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.