VÆR AK­TIV

BT - - NYHEDER -

Hvis du li­der af en mild til mo­de­rat de­pres­sion, kan du ha­ve stor gavn af at dyr­ke mo­tion. Du vil især op­le­ve en eff ekt, hvis du er mo­ti­ve­ret og til­stræk­ke­lig fy­sisk rask til at ta­ge del i træ­nin­gen, vi­ser forsk­ning. Mo­tio­nen kan løs­ne op for even­tu­el­le spæn­din­ger og er godt for pro­duk­tio­nen af krop­pens sig­nal­stoff er, som re­gu­le­rer ens sinds­stem­ning. Du be­hø­ver ik­ke at lø­be et ma­ra­ton, men kan nø­jes med en rask gå­tur, ha­ve­ar­bej­de el­ler cykling ca. 30 min. om da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.