Billeder af dø­de krigsof­re

Fem dan­ske sol­da­ter er ble­vet kaldt hjem fra Irak, for­di de hav­de billeder af of­re på de­res te­le­fo­ner

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HJEM­KAL­DEL­SE

For­sva­ret har kaldt fem sol­da­ter hjem fra ba­sen i Irak, hvor de er med til at træ­ne iraki­ske styr­ker, der kæm­per mod Is­la­misk Stat.

Iføl­ge DR Sjæl­land skyl­des det, at sol­da­ter­ne har væ­ret i be­sid­del­se af billeder af af- dø­de krigsof­re. Au­ditør Jan Mor­ten­sen fra For­sva­rets Au­ditørkor­ps be­kræf­ter, at sol­da­ter­ne er ble­vet kaldt hjem.

» Der er duk­ket no­get bil­led­ma­te­ri­a­le op blandt det dan­ske per­so­nel i Irak. Jeg vil ik­ke gå i de­tal­jer, men det vi­ser kri­gens of­re. Så nu skal vi fin­de ud af, hvad det er for nog­le billeder, hvor er de ta­get, og hvem der har ta­get dem, « si­ger han til re­gio­nal­ra­dio­en.

An­gi­ve­ligt fo­re­stil­ler bil­le­der­ne blandt an­det lig, der er spændt op på kø­le­ren af en bil. Au­ditø­ren tviv­ler dog på, at det er de dan­ske sol­da­ter selv, der har ta­get dem.

» Det er for­ment­lig billeder og film, der har væ­ret ud­veks­let mel­lem dan­ske­re og nog­le af vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re. Det er klart, man kan al­tid

TIRS­DAG 7. JULI 2015 dis­ku­te­re, om det er i or­den at ha­ve den slags billeder. Men hvis man har dem, hvad skal der så ske med dem? Det er i vir­ke­lig­he­den det, vi un­der­sø­ger, « si­ger Jan Mor­ten­sen til DR Sjæl­land.

Sol­da­ter­ne blev af­hørt i sid­ste uge, men in­gen af dem er fo­re­lø­big ble­vet sig­tet i sa­gen.

Fem dan­ske sol­da­ter er ble­vet sendt hjem fra Irak, ef­ter der er ble­vet fun­det billeder af dræb­te per­so­ner på de­res te­le­fo­ner. For­sva­rets au­ditørkor­ps tror ik­ke, at sol­da­ter­ne selv har ta­get bil­le­der­ne. Bil­le­det er fra Irak- kri­gen, hvor dan­ske sol­da­ter delt­og.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.