V og DF vil ’ træk­ke’ stats­li­ge ar­bejds­plad­ser til provin­sen

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AR­BEJDS­PLAD­SER

Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti har ik­ke tænkt sig at op­gi­ve pla­nen om ud­flyt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, selv om bri­ti­ske er­fa­rin­ger stil­ler spørgs­mål ved ef­fek­ten af at ryk­ke de stats­li­ge job til provin­sen.

Tæn­ket­an­ken Kra­ka har un­der­søgt er­fa­rin­ger­ne fra Stor­bri­tan­ni­en, hvor 25.000 job – sva­ren­de til 20 pro­cent af de stats­li­ge ar­bejds­plad­ser – er ble­vet flyt­tet ud af Lon­don i pe­ri­o­den fra 2004 til 2010. Men det har ik­ke ud­mønt­et sig i fle­re pri­va­te ar­bejds­plad­ser, ly­der kon­klu­sio­nen.

Al­li­ge­vel hol­der Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti fast i mål­sæt­nin­gen om at ryk­ke fle­re statsjob ud af ho­ved­sta­den.

» Det er vig­tigt for os med et op­gør med skævvrid­nin­gen af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser. I dag er næ­sten halv­de­len pla­ce­ret i Re­gion Ho­ved­sta­den, og det er ik­ke hen­sigts­mæs­sigt. Der­for øn­sker vi en ak­tiv ud­flyt­ning for at sik­re et Dan­mark i ba­lan­ce, « si­ger Ven­stres land­di­strikt­sord­fø­rer Tho­mas Da­ni­el­sen.

Han med­gi­ver, at de bri- ti­ske er­fa­rin­ger vi­ser, at ud­flyt­ning ik­ke nød­ven­dig­vis fø­rer til fle­re job i den pri­va­te sek­tor. Men til gen­gæld er der iføl­ge land­di­strikt­sord­fø­re­ren en ræk­ke an­dre for­de­le.

» I de om­rå­der, hvor der ik­ke er stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, er det van­ske­li­ge­re for pri­va­te ar­bejds­plad­ser at re­k­rut­te­re ar­bejds­kraft. Vi kan og­så se, at i om­rå­der, hvor der er stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, er det let­te­re at få hu­slån, « ar­gu­men­te­rer Tho­mas Da­ni­el­sen.

Dansk Fol­ke­par­tis land­di­strikt­sord­fø­rer Met­te Hjer­mind Den­ck­er me­ner, at de bri­ti­ske er­fa­rin­ger ik­ke umid­del­bart kan over­fø­res til dan­ske for­hold, for­di Kra­kas un­der­sø­gel­se ik­ke er ba­se­ret på dan­ske er­fa­rin­ger. Hun vil sta­dig gø­re op med, at 44 pro­cent af de stats­li­ge ar­bejds­plad­ser lig­ger i Re­gion Ho­ved­sta­den.

Ven­stre har be­bu­det, at en hur­tig­t­ar­bej­den­de, tvær­mi­ni­ste­ri­el ar­bejds­grup­pe skal frem­læg­ge en sam­let stra­te­gi for at pla­ce­re stats­li­ge ar­bejds­plad­ser over det gan­ske land i lø­bet af et par må­ne­der.

Ener­gi­sty­rel­sen og Geo­da­ta­sty­rel­sen har un­der valg­kam­pen væ­ret nævnt som ek­semp­ler på stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, der frem­over kan få adres­se i provin­sen.

Ven­stres land­di­strikt­sord­fø­rer Tho­mas Da­ni­el­sen vil flyt­te fle­re af de stats­li­ge ar­bejds­plad­ser ud til provin­sen.

Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.