Skøn­hed har in­gen al­der

BT - - NAVNE - Julie Kragh jukr@ bt. dk

70 ÅR I DAG

I dag fejrer hun sin 70- års fød­sels­dag, men den dan­ske mo­del Gret­he Kas­per­sen har in­gen pla­ner om at la­de sig pen­sio­ne­re.

I snart et halvt år­hund­re­de har den dan­ske mo­del haft mas­ser af mo­de­l­op­ga­ver bå­de her­hjem­me og i ud­lan­det – bå­de på catwal­ken og på fo­toop­ga­ver.

Gret­he Kas­per­sen blev mo­del i 1965 og var en af de før­ste dan­ske mo­del­ler, der ar­bej­de­de i de store mo­de­by­er Pa­ris og New York. Det var især fri­he­den og de sjove op­ga­ver, der lok­ke­de, og selv­om hun fl ere gan­ge har over­ve­jet at stille de hø­je hæ­le og gå på pen­sion, har der hver gang væ­ret nye, spæn­den­de til­bud, der har lok­ket.

I dag er hvidt og gråt hår me­get tren­dy, og man­ge pi­ger be­ta­ler i dy­re dom­me for at få far­vet hå­ret gråt. For Gret­he Kas­per­sen ske­te det helt na­tur­ligt i be­gyn­del­sen af 30’ er­ne, men selv­om det ik­ke var nær så ef­ter­trag­tet den­gang, over­ve­je­de den mod­ne mo­del al­drig at far­ve si­ne lange lok­ker.

» Jeg hav­de prø­vet, men det var ret be­svær­ligt. Man er den, man er. Kan folk ik­ke li­de det, boo­k­er de ba­re ik­ke én - så­dan er det, « ly­der det for­nuft igt fra fød­sel­a­ren, der har få­et man­ge po­si­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser om sit hvi­de look.

Dej­lig al­der

Så sent som sid­ste som­mer gik hun catwalk iført hot­pants og net­strøm­per un­der den kø­ben­havn­ske mo­deu­ge, li­ge­som hun for ny­lig har haft op­ga­ver for blandt an­det Emira­tes Air­li­nes, L’Oréal og Ec­co, så må­ske er det ik­ke så un­der­ligt, at Gret­he Kas­per­sen har det helt fi nt med at run­de et skar­pt hjør­ne.

» Det er slet ik­ke no­gen ke­de­lig al­der - bort­set fra tal­let, « ly­der det med et smil til BT. Hvor læn­ge reg­ner du med at fort­sæt­te?

» Så læn­ge der til­by­des nye op­ga­ver, si­ger jeg ik­ke nej, « slår hun fast.

Bed­ste skøn­heds­tips

Spør­ger man Gret­he Kas­per­sen om hen­des bed­ste skøn­heds­råd, er sva­ret helt en­kelt: Mo­tion. Selv spil- ler hun bå­de golf og ten­nis. Et an­det lil­le tip er en cre­me.

» Det er al­tid godt med lidt fugt til læ­ber­ne. Da jeg kom til Pa­ris, be­gynd­te jeg at bru­ge Eliza­beth Ar­dens ’ 8 hour cream’, og den bru­ger jeg sta­dig til alt. Læ­ber, neg­lebånd, tør­re al­bu­er…, « rå­der hun.

Gret­he Kas­per­sen bor i Hel­lerup med sin mand. Sam­men har de to søn­ner, og bar­ne­bar­net Al­ma er snart klar til at gå i sin fl ot­te far­mors fod­spor. Hun skal nem­lig væ­re bør­ne­mo­del.

70- åri­ge Gret­he Kas­per­sen har væ­ret mo­del i knap 50 år. Der­med er hun blandt Dan­marks æld­ste. Fo­to: Sti­ne Heilmann

Billeder fra Gret­he Kas­per­sens før­ste mo­del­job.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.