Et spil om mag­ten

BT - - TV - THRILLER

En­gang var Martin Vin­ge en af Dan­marks mest fryg­te­de er­hvervsjour­na­li­ster med en ene­stå­en­de ev­ne til at af­slø­re bå­de po­li­ti­ke­re og er­hvervs­folk. Eft er et bran­che­skift er han nu en af lan­dets bed­ste he­ad­hunte­re, og det er i den egen­skab, han bli­ver in­vi­te­ret til mø­de hos er­hvervs­che­fen Ni­els Fre­de­rik Sie­ger, der le­der Dan­marks stør­ste re­de­ri og olieim­pe­ri­um. Den gam­le re­der vil gå på pen­sion og tviv­ler på sin søns le­der­po­ten­ti­a­le. Der­for hy­rer han Martin til, un­der stor diskre­tion, at fi nde en vær­dig eft er­føl­ger til job­bet som ny kon­cer­n­chef. Martin over­ve­jer, om han skal ta­ge job­bet, men op­da­ger hur­tigt, at det er et job, det er svært at si­ge nej tak til. For han og hans pri­vat­liv er al­le­re­de spun­det ind i kon­cer­nens magt­ful­de spind, så det vil ha­ve store kon­se­kven­ser, hvis han tak­ker nej. Sam­men med sin re­sear­cher Ni­na går han der­for i gang med at af­sø­ge mar­ke­det for kan­di­da­ter til at ud­fyl­de chef­po­sten i lan­dets stør­ste virk­som­hed. Da Martin igen mø­der op hos

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: Sie­ger for at præ­sen­te­re et pas­sen­de navn til den magt­ful­de stil­ling, har søn­nen, Da­ni­el, plud­se­lig ind­ta­get den gam­le di­rek­tørs plads. ( TV 2).

Lars Mik­kel­sen som he­ad­hunte­ren Martin Vin­ge og Hen­ning Mo­ritzen som er­hvervs­man­den N. F. Sie­ger i Rum­le Ham­me­ri­chs thriller ” He­ad­hunter” fra 2009.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.