TER­ROR I LON­DONS UN­DER­GRUND

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 10 år si­den 2005:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du går rundt med en sær­de­les kort lun­te, og der skal ik­ke me­get til, før du fa­rer op som trold af en æske. Må­ske er der no­get, du skal gø­ree? Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 An­svar, an­svar og at­ter an­svar. Det er da­gens tema. Det vil gæl­de om at sæt­te græn­ser over­for an­dre sam­ti­dig med, at du træff er et vig­tigt valg. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvor god du er til at se en sag fra 117 si­der, så er det i den sid­ste en­de kun dig selv, som kan træff e det rig­ti­ge valg. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det er vig­tigt, at du ik­ke la­der dig over­ta­le til no­get, som du egent­lig ik­ke har lyst til. Sam­ti­dig skal du hel­ler ik­ke selv ma­ni­p­u­le­re. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er mas­ser af go­de ener­gi­er i luft en, hvor du får en mu­lig­hed for at be­ri­ge dit liv med et nyt be­kendt­skab. Ud­land og rej­ser er ak­tu­elt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dag, hvor det vil væ­re ar­bej­de og plig­ter, som da­gens tema hand­ler om. I aft en­ti­mer­ne får du en dej­lig over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er uklar­hed i luft en, og det er der­for vig­tigt, at du i al­le til­fæl­de spør­ger ind til det, som må­ske for­vir­rer dig, og får klar­hed. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du er pa­rat til at gi­ve dig selv no­get me­re spil­le­rum i for­hold til di­ne om­gi­vel­ser, des stør­re en tje­ne­ste kan du gø­re dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

52). ( Svær 50). ( Mid­del 5). ( Nem

Et ter­r­or­an­greb i Lon­don dræ­ber over 37 per­so­ner ved fi­re bom­be­s­præng­nin­ger i un­der­grunds­ba­nen og I en bus.

Blom­ster blev lagt ved un­der­grunds­sta­tio­nen King’s Cross, hvor fle­re per­so­ner blev dræbt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.