DET STORE CO

Mens Bjar­ne Ri­is sæt­ter frem­tids­spe­ku­la­tio­ner­ne i fri­gear, ly­der det fra Frankrig: Han ven­der tilbage - for han kan slet ik­ke la­de væ­re

BT - - SPORTEN - VEN­DER RI­IS TILBAGE?

Las­se Vø­ge, Mads Kind­berg Ni­el­sen, Ras­mus Dam Ni­el­sen og Lars B. Jør­gen­sen

lavg@ sporten. dk, ni­el@ sporten. dk, rasn@ sporten. dk, og lbj@ sporten. dk

Hi­sto­ri­en har lært os, at når Bjar­ne Ri­is sva­rer und­vi­gen­de og ukon­kret, så skal man spid­se ører­ne. For det er som re­gel de ting, Ri­is ik­ke si­ger, der er den store hi­sto­rie.

Og da Ri­is i går de­bu­te­re­de som Tour de Fran­ce- eks­pert hos TV2, var sva­re­ne i den ka­te­go­ri, hvor de stil­ler fle­re spørgs­mål, end de gi­ver svar. Om for­ly­den­der­ne om et snar­ligt co­me­ba­ck til cy­kel­spor­ten lød Ri­is’ re­ak­tion:

» Ryg­ter og go­de hi­sto­ri­er er der al­tid mas­ser af. Så­dan er det. Det kan der ik­ke la­ves om på. Jeg har sta­dig ik­ke me­re kon­kret at kom­me med, end jeg hav­de sidst. Vi må ven­te og se, « sva­re­de han og fort­sat­te:

» Jeg ved slet ik­ke, om han er in­ter­es­se­ret i at væ­re i cy­kel­sport. Det vir­ker ba­re som om, han ik­ke har ude­luk­ket det. Jeg skal i hvert fald ik­ke luk­ke en dør ved at pres­se på for tid­ligt. «

Ved Tour- star­ten i Antwerp i går mid­dag skul­le man le­de læn­ge mel­lem de 21 hold­bus­ser for at fin­de per­so­ner, der vid­ste no­get om det dan­ske cy­ke­li­kons frem­tid.

Sav­ner nok Tou­ren

Gam­le ven­ner som den tid­li­ge­re CSCryt­ter Kurt As­le Ar­ve­sen og den for­hen­væ­ren­de pres­se­chef hos Team Saxo Bank Bri­an Ny­gaard hav­de ik­ke me­get at til­fø­je. De hav­de in­tet hørt.

Det hav­de den nu­væ­ren­de sport­s­chef på Tin­koff- Saxo, bri­ti­ske Se­an Ya­tes, hel­ler ik­ke. Men han kun­ne sag­tens fo­re­stil­le sig, at Ri­is pøn­ser på no­get.

» Bjar­ne har li­ge­som mig selv væ­ret i cykling i rig­tig lang tid, og sporten er uden tvivl i hans blod ef­ter­hån­den. Rent øko­no­misk kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig, at han be­hø­ver at løf­te en fin­ger no­gen­sin­de igen. Men når no­get er i dit blod, er det nær­mest umu­ligt at træ­de tilbage. Jeg ved det. Jeg kom selv tilbage ef­ter at ha­ve væ­ret ude af sporten i to år. Til­træk­nin­gen er der al­tid. Al­tid, « sag­de Ya­tes og til­fø­je­de:

» Jeg vil væd­de med, at Bjar­ne sav­ner Tou­ren. Jeg ved fak­tisk ik­ke, hvad han la­ver li­ge nu. Han ser det vel på tv. Men tro mig - li­ge­gyl­digt hvor han er, vil­le han hel­le­re væ­re li­ge her. «

Den på­stand bak­ke­de Ri­is’ gam­le Tele­kom- hold­kam­me­rat Etixx- Qui­ck­Step- sport­s­di­rek­tør Bri­an Holm op om. Han tror, at Bjar­ne Ri­is slår til, hvis mu­lig­he­den by­der sig.

» Hvis Bjar­ne har pen­ge til det og kan over­ta­ge et hold - el­ler må­ske star­te et nyt - tror jeg da, han vil gø­re det. Det vil­le væ­re dumt at la­de væ­re, « lød det klart fra Holm.

Ved Lam­pre- bus­sen var sport­s­di­rek­tør Phi­lip­pe Mau­di­ut, der tid­li­ge­re har ar­bej­det med Ri­is på Tin­koff- Saxo, slet ik­ke i tvivl.

» Bjar­ne el­sker cykling, og han el­ske­de, hvad han la­ve­de. Før el­ler si­den kom­mer han tilbage i ga­met. «

TIRS­DAG 7. JULI 2015

Bjar­ne Ri­is kan slet ik­ke la­de væ­re med at væ­re en del af cy­kel­spor­ten.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra hans ven­ner og tid­li­ge­re kol­le­ger, der er i gang med årets Tour de Fran­ce.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.