’’

BT - - SPORTEN - Se­an Ya­tes, sport­s­chef på Tin­koff- Saxo

Når no­get er i dit blod, så er det nær­mest umu­ligt at træ­de tilbage. Jeg ved det. Jeg kom selv tilbage ef­ter at ha­ve væ­ret ude af sporten i to år. Til­træk­nin­gen er der al­tid. Al­tid

» Om der skal væ­re plads til mig i cy­kel­spor­ten, er ab­so­lut ik­ke no­get, jeg be­stem­mer ale­ne. Fra at man må­ske kun­ne tæn­ke sig det, og så til at det kom­mer til at ske, kan der godt gå et styk­ke tid. «

En hur­tig tolk­ning kun­ne ly­de: Ri­is un­der­sø­ger mar­ke­det. Snak­ker med folk. Ud­for­sker si­ne mu­lig­he­der.

Den dan­ske mu­lig­hed

Og én af dis­se mu­lig­he­der kun­ne væ­re, at han - mu­lig­vis i ledt­og med sin gam­le ven Lars Sei­er Chri­sten­sen, di­rek­tør hos Saxo Bank - hen­ven­der sig til det kon­kur­stru­e­de dan­ske hold Team Cult Ener­gy. En hen­ven­del­se, som Cult Ener­gy- me­de­jer Mi­cha­el Skelde vil ta­ge imod med kys­hånd.

» Hvis jeg på et el­ler an­det tids­punkt mø­der ham, vil jeg prø­ve at åb­ne en di­a­log. An­det kan jeg ik­ke rig­tig gø­re nu, sy­nes jeg, « si­ger Skelde, men un­der­stre­ger og­så, at det er Ri­is, der skal ræk­ke en hånd ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.