FAST­HOL­DER KRI­TIK AF TV2

Tv- sta­tio­nens an­sæt­tel­se af Ri­is er for­stem­men­de, ly­der det

BT - - SPORTEN - UE­NIG­HED Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk

Det er fort­sat en yderst rin­ge idé og ik­ke klæ­de­ligt for cy­kel­spor­ten, at TV2 har hy­ret Bjar­ne Ri­is som cy­kel­eks­pert un­der Tour de Fran­ce.

Det æn­drer et par ind­le­den­de spørgs­mål om den tid­li­ge­re cy­kel­hol­de­jers hold­ning til An­ti Do­ping Dan­marks kom­pro­mit­te­ren­de rap­port om do­ping i dansk cy­kel­sport ik­ke på, me­ner fle­re af de hårdeste kri­ti­ke­re af an­sæt­tel­sen.

» Jeg sy­nes, at de skul­le ha­ve fun­det sig en an­den eks­pert. Med den rap­port, vi net­op har set, sy­nes jeg ik­ke, det klæ­der cy­kel­spor­ten, at Bjar­ne så hur­tigt kan bli­ve tv- eks­pert, « si­ger for­man­den for Dansk Cyk­le Uni­on, Ni­els Sø­ren­sen.

Ri­is de­bu­te­re­de i går i stu­di­et hos TV2 og blev blandt an­det spurgt om, hvor­dan han for­hol­der sig til den kri­tik, der har ramt ham, ef­ter at det i do­pin­grap­por­ten kom frem, at han sam­men med an­dre be­gik le­del­ses­mæs­si­ge svigt i sin tid på Team CSC ved ik­ke at re­a­ge­re på si­ne ryt­te­res do­ping­mis­brug, selv­om han kend­te til det. Men iføl­ge di­rek­tør for Dan­marks Idræts­for­bund, Mor­ten Møl­holm, er det ik­ke på no­gen må­de nok til at for­sva­re an­sæt­tel­sen af Ri­is.

» TV2 er en stor ak­tør in­den for cy­kel­sport. De ska­ber me­get op­mærk­som­hed om­kring det. Der­for sy­nes jeg, det er for­stem­men­de at se, at de ik­ke i hø­je­re grad bi­dra­ger hold­nings­mæs­sigt. Vi på­pe­ge­de i do­pin­grap­por­ten, at hvis vi skal vi­de­re med cy­kel­spor­ten, er det og­så vig­tigt med nog­le hold­nings­mæs­si­ge ting om­kring, hvad man sy­nes er rig­tigt og ik­ke rig­tigt. Jeg er med på, at TV2 for­melt, juri­disk har ret til at an­sæt­te ham. Det er de­res sag, men der­for kan vi godt ha­ve nog­le hold­nin­ger til, hvad det er for sig­na­ler, de sen­der, og dem er jeg selv­føl­ge­lig ek­stremt ær­ger­lig over, « si­ger han. og etisk pro­ble­ma­tisk’, og det fast­hol­der han.

» Cy­kel­ryt­ter­ne si­ger selv, at om­erta­en ( uskre­ven re­gel i cy­kel­spor­ten om ik­ke at ta­le åbent om do­ping, red.) er svær at få bugt med, så læn­ge det er de sam­me men­ne­sker, der sid­der og sty­rer sporten som le­de­re. Der­for sy­nes jeg, det er ær­ger­ligt, at TV2 sen­der det sig­nal, som jeg sy­nes, de sen­der ved at an­sæt­te en som ham, « si­ger han.

Iføl­ge Mi­cha­el Ask er TV2 med til at blåstemp­le Bjar­ne Ri­is’ ger­nin­ger.

» Det sva­rer til at si­ge, at han sta­dig er god nok i cy­kel­ver­de­nen. Selv­føl­ge­lig er det en an­den rolle. Han kan ik­ke dope no­gen som cy­kel­kom­men­ta­tor. Men der er en sig­nal­vær­di i det. Al­le, der føl­ger Tour de Fran­ce, kan se Bjar­ne Ri­is, og der­for får han og­så – om ik­ke an­det – en in­di­rek­te chan­ce for at for­sva­re sig selv og en plat­form at ta­le ud fra, og det, sy­nes jeg ba­re, ik­ke har­mone­rer sær­lig godt med de kon­klu­sio­ner, vi dra­ger « , si­ger han.

TV2 har tid­li­ge­re af­vist kri­tik­ken af an­sæt­tel­sen af Bjar­ne Ri­is med, at han med sin store cy­kel­vi­den vil kun­ne gø­re se­er­ne klogere. Sam­ti­dig har ka­na­len un­der­stre­get, at man me­ner, man lø­ben­de dæk­ker do­ping i cy­kel­spor­ten kri­tisk.

An­ti Do­ping Dan­marks rap­port af­slø­re­de i sid­ste må­ned, at Bjar­ne Ri­is kend­te til do­ping på Team CSC, men und­lod at re­a­ge­re på det. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.