’’

BT - - SPORTEN - Ni­els Sø­ren­sen, DCU- for­mand

Med den rap­port, vi net­op har set, sy­nes jeg ik­ke, det klæ­der cy­kel­spor­ten, at Bjar­ne så hur­tigt kan bli­ve tv- eks­pert

Hvis man en­de­lig skal bru­ge Bjar­ne Ri­is som eks­pert, bør han lø­ben­de bli­ve spurgt til hans ind­tryk af do­ping­for­hol­de­ne på de for­skel­li­ge cy­kel­hold og ik­ke ba­re det cy­kel­tak­ti­ske, me­ner Mor­ten Møl­holm.

Moralsk og etisk pro­ble­ma­tisk

Di­rek­tø­ren for An­ti Do­ping Dan­mark, tid­li­ge­re chef i Rigs­po­li­ti­et Mi­cha­el Ask, kald­te i sid­ste uge an­sæt­tel­sen af Bjar­ne Ri­is for ’ moralsk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.