RI­B­BET OG FLÅE

BT - - SPORTEN - TOR­TOUR

Det var ik­ke mas­sestyr­tet i sig selv. Det var re­ak­tio­nen på det. En nær­mest dy­risk vild­skab. Skabt på en co­ck­tail af adre­na­lin, frå­den­de væd­de­løbsin­stinkt og ær­ger­rig­hed, der for­tal­te os, hvad Tour de Fran­ce i år er for en stør­rel­se, når det hand­ler om viljen til at vin­de.

Mens fi­re am­bu­lan­cer og to løbslæ­ger var i fuld sving med at til­se til­ska­de­kom­ne ef­ter det gi­gan­ti­ske mas­sestyrt, der ind­traf med 58 km tilbage af 3. eta­pe, nær­mest ma­se­de ryt­te­re sig op på si­den af løbs­di­rek­tør Chri­sti­an Pr­ud­hom­mes rø­de Sko­da Su­perb. sve­den hag­len­de ned på den ce­les­te­grøn­ne Bi­an­chi- cy­kel.

» Jeg hå­ber al­le de ska­de­de kom­mer sig hur­tigt, « lød det fra den store bel­gi­er.

Det var en vel­ment ud­gangs­bøn på en vild dag.

Når Tour de Fran­ce sner­per til, kan det væ­re som en me­get stor mu­skel. Si­tren­de af spæn­ding og op­spa­ret ener­gi. Må­ned­lan­ge for­be­re­del­ser på vej mod ud­løs­ning. Pa­rat til at bli­ve slup­pet løs i en ma­ne­ge, hvor men­ne­ske­mæng­den man­ge ste­der ska­ber en tin­ni­tus- frem­kal­den­de lyd­mur. Hvis ik­ke det er he­li­kop­te­re, mo­tor­cyk­ler og føl­ge­bi­ler, der pi­sker stem­nin­gen yder­li­ge­re i vej­ret.

For tre år si­den blev Tour de Fran­ce nog­le ryt­te­re fær­re af ’ Mas­sa­kren i Metz’, der send­te ad­skil­li­ge ryt­te­re ud af lø­bet og an­dre på rul­len­de la­za­ret re­sten af vej­en.

Den før­ste uge er no­to­risk højspændt og med det hyste­ri, Tour de Fran­ce år­gang 2015 har væ­ret om­gær­det af i må­ne­der, var det en lo­gisk ud­gang på rid­tet fra den gam­le di­a­mant- me­tro­pol i Antwer­pen til Ar­den­ner­nes bak­ked­rag.

Travl dag på kon­to­ret

Chris Froo­me blev da­gens vin­der blandt ’ De Fa­bel­ag­ti­ge Fi­re’, der sta­dig er i spil til den sam­le­de sejr.

Den lang­lem­me­de ke­ny­a­mand for­må­e­de gan­ske vist ik­ke at føl­ge Jo­aquim Rod­ri­gu­ez, men på op­kørs­len måt­te Al­ber­to Con­ta­dor op­gi­ve at hol­de hjul, og hel­ler ik­ke Qu­in­ta­na for­må­e­de at sen­de ka­den­cen på vin­ger.

» Det er al­drig for tid­ligt at gå i gult, og jeg vil ny­de at star­te på 4. eta­pe i trøj­en, « sag­de Froo­me på det ef­ter­føl­gen­de pres­se­mø­de.

Den ny­del­se skal Team Sky- kap­ta­j­nen næp­pe sma­ge for læn­ge på.

I dag ven­ter en dag over en se­rie af de bro­stens­styk­ker, der hvert år i april sen­der rystel­ser gen­n­mem selv gr­an­voks­ne klas­si­ker­ka­no­ner. Og Froo­me er som ty­pe en ryt­ter, der har det al­ler­bedst med ord­ne­de for­hold og over­blik.

» Jeg skal ba­re pas­se på Chris og ik­ke kon­cen­tre­re mig om mit eget løb, « slog Team Skys rul­le­jern og bro­stens­betvin­ger, Ge­raint Tho­mas, fast over for BTs ud­send­te.

For Ge­raint Tho­mas bli­ver det end­nu en travl dag på kon­to­ret med nok at se til.

An­der­le­des kan det ik­ke væ­re, når kon­to­ret og­så er ste­det, hvor ka­o­spi­lo­ter og vil­de væd­de­lø­be­re hol­der hof med Tour- kongerne på hjul.

TIRS­DAG 7. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.