QU­IN­TA­NA

BT - - SPORTEN -

CO­LOM­BI­AN­SKE NAIRO QU­IN­TA­NA

har det ab­so­lut bedst med tra­di­tio­nel as­falt - og det skal helst væ­re as­falt med dob­beltcif­re­de stig­nings­pro­cen­ter. Men fak­tisk er han bed­re end sit ryg­te på bro­ste­ne­ne. Spørgs­må­let er, om det er nok?

Stør­rel­ses­mæs­sigt er den co­lom­bi­an­ske kla­trer som me­di­a­nen på en dansk ju­ni­o­r­ryt­ter, og det ty nger ik­ke me­get over ste­ne­ne. Qu­in­ta­na kom­mer dog ik­ke ufor­be­redt til da­gens ud­for­drin­ger. Han brug­te et par af de tid­li­ge bel­gi­ske for­årsløb til at øve sig på bro­stens­di­sci­pli­nen - og det uden at væ­re en far­ce.

Den klej­ne bjergs­put­nik vil på for­hånd - uden at tø­ve - sæl­ge eta­pen for et min­dre tidstab til de øv­ri­ge fa­vo­rit­ter. Af de fi re har han klart det dår­lig­ste hold til op­ga­ven, men ryt­te­re som Ima­nol Er­vi­ti, Alex Dow­sett og Jo­nat­han Ca­stro­viejo må spid­se al­bu­er­ne og vi­se sig som mænd af den ret­te støb­ning. Det bli­ver svært. In­gen tvivl om det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.