KA­OS PÅ LA

BT - - SPORTEN -

FAR­TEN VAR I

om­eg­nen af 42 ki­lo­me­ter i ti­men, da Wil­li­am Bon­net ram­te hju­let på War­ren Barguil, og blev sendt ho­ved­kuls i as­fal­ten. Ryt­ter­ne bag­ved kun­ne ik­ke nå at re­a­ge­re, og et mas­sestyrt var en re­a­li­tet med godt 58 ki­lo­me­ter til mål­stre­gen i Huy.

Bon­net, Tom Du­moulin, Si­mon Ger­rans og Dmi­ty Kozont­chuk måt­te al­le ud­gå med det sam­me, mens blandt an­dre Fa­bi­an Can­cel­la­ra gen­nem­før­te de sid­ste 50 km af eta­pen med store smer­ter. I af­tes måt­te schweize­ren dog træk­ke sig ud af Tou­ren med to bræk­ke­de ryg­hvirv­ler.

» Det er enormt skuf­fen­de for mig. Hol­det var op­pe at kø­re over den gu­le trø­je og var mo­ti­ve­ret for at for­sva­re den. Vi har haft en mas­se styrt og ska­der si­den sæ­so­nens be­gyn­del­se, og så hav­de vi en­de­lig 24 fan­ta­sti­ske ti­mer, men nu er vi tilbage ved uhel­den. Den ene dag vin­der du, den næ­ste ta­ber du, « sag­de Can­cel­la­ra i en pres­se­med­del­el­se.

Lø­bet blev neut­ra­li­se­ret, mens læ­ger og føl­ge­bi­ler fik skik på ryt­te­re og ud­styr. Pau­sen var på næ­sten 20 mi­nut­ter.

Ori­ca- Gre­ened­ges dan­ske kom­mu­ni­ka­tions­chef, Bri­an Ny­gaard, op­ly­ste til TV2, at Ger­rans har bræk­ket hånd­led­det. Det er tred­je gang in­den for syv må­ne­der, at au­stra­li­e­ren bræk­ker no­get.

» Vi har og­så fle­re an­dre ryt­te­re, der ser ud til at væ­re kom­met til ska­de. Det er en rig­tig lor­te­dag for os, « sag­de Ny­gaard.

Du­moul­ins til­stand måt­te eva­lu­e­res på ho­spi­ta­let, mens Bon­net blev iført kra­ve og hjul­pet væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.