EN RIG­TIG VONNINDE

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki sat­te med ne­der­la­get til Mu­guruza en hi­sto­risk mu­lig­hed for at nå Wim­b­ledon- fi­na­len over styr. Men der var trøst at hen­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SKUF­FEN­DE EXIT Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk WOZ­NI­A­CK­IS NED­T­U­RE

Hvad gør man, når man har lidt et skuf­fen­de ne­der­lag og sam­ti­dig har sat en hi­sto­risk god chan­ce for at nå Wim­b­ledon­fi­na­len over styr? Ja, man kun­ne sø­ge trøst og in­spira­tion hos én, der ved, hvor­dan det fø­les at vin­de store sej­re, og som man må­ske kan læ­re lidt af.

Det var li­ge ak­ku­rat, hvad Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki gjor­de i af­tes i Wim­b­ledon- an­læg­gets VIP- om­rå­de hos den ame­ri­kan­ske ski­dron­ning, Lindsay Vonn, der bå­de har vun­det OL- og VM- guld i styrt­løb.

Ef­ter den fem­te- se­e­de­de dan­sker med ne­der­lag på 4- 6, 4- 6 mod Gar­bi­ne Mu­guruza ( se­e­det 20) for fem­te gang i kar­ri­e­ren var rø­get ud af den bri­ti­ske Grand Slam- tur­ne­ring i fjer­de run­de, fik de to ver­dens­stjer­ner sig en lang snak på to- mands- hånd.

Skal hæn­ge ud sam­men

» Lindsay og jeg ta­ler godt sam­men. Hun så bå­de med fra si­de­linj­en, da jeg i lør­dags be­sej­re­de Ca­mila Gi­o­r­gi og da jeg i dag ( i går, red.) tab­te til Mu­guruza. Pla­nen er, at vi ef­ter Wim­b­ledon skal hæn­ge ud sam­men. I næ­ste uge ta­ger jeg til Los An­ge­les for at del­ta­ge i et sponsor- ar­ran­ge­ment ( ESPY Awards­over­ræk­kel­se, red.), og der­ef­ter vil vi igen bru­ge en del tid i hin­an­dens sel­skab, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Før hen­des kamp mod Gar­bi­ne Mu­guruza hav­de den tid­li­ge­re ver-

CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CK­IS SE­NE­STE STORE WIMBLEDONSKUFFELSER #

Tre- sæts- ne­der­la­get i før­ste run­de i 2012 mod den use­e­de­de østri­ger Ta­mira Paszek gjor­de ondt. Den dan­ske ten­nis­spil­ler hav­de net­op ind­ledt et sam­ar­bej­de med den sven­ske træ­ner og tid­li­ge­re Grand Slamvin­der Tho­mas Jo­hans­son. Han hav­de in­den tur­ne­rin­gen for­søgt at la­ve de­tal­jer i hen­des serv og for­hånd om. Men mis­sio­nen mis­lyk­ke­des.

#

I 2013 var hel­det ik­ke på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is si­de. Hun var i sin an­den­run­de- kamp tårn­høj fa­vo­rit mod tjek­ken Pe­tra Cet­ko­vska, der på da­væ­ren­de tids­punkt lå num­mer 196 på ver­dens­rang­li­sten. Men un­der­vejs i kam­pen vred Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki om på sin ene an­kel. Ef­ter­føl­gen­de hav­de hun store pro­ble­mer med at be­væ­ge sig op­ti­malt og tab­te 2- 6, 2- 6.

#

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var i 2014 ud­pe­get som sten­sik­ker kvart­fi­na­list, ef­ter­som hun i run­den for­in­den hav­de væ­ret så hel­dig, at hun skul­le mø­de Bar­bo­ra Strycova, der blot lå num­mer 43 på ver­dens­rang­li­sten. Men tjek­kens tak­tik med at spil­le dan­ske­ren rundt på ba­nen med blø­de, uryt­mi­ske slag lyk­ke­des. Og så tab­te Woz­ni­a­cki 2- 6, 5- 7. dens- et­ter og dob­bel­te Grand Slamvin­der, Tra­cy Austin, sagt, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is mu­lig­he­der for at be­sej­re spa­ni­e­ren og må­ske en­dog spil­le sig i fi­na­len al­drig hav­de væ­ret bed­re end den­ne gang. Så­le­des var dan­ske­ren i an­den lod­træk­nings­halv­del den hø­jest se­e­de­de af de til­ba­ge­væ­ren­de spil­le­re.

Men så­dan kom det ik­ke til at gå, og der­for var det fuldt for­stå­e­ligt, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ef­ter sin over­ra­sken­de exit hang med ho­ve­d­et.

» Jeg er godt og grun­digt træt af fjer­der­un­de- ne­der­lag. Det skal helst ik­ke ske igen. Så næ­ste år må jeg prø­ve no­get an­det, end jeg har gjort den­ne gang, « sag­de hun.

Tog ik­ke si­ne chan­cer

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki føl­te, at hun un­der­vejs i kam­pen ik­ke tog de chan­cer, der bød sig.

» I an­det sæt kun­ne jeg ha­ve brudt Mu­guruza to gan­ge. Men og­så i dis­se du­el­ler var hun skar­pe­re end mig, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

» Jeg sy­nes, at jeg især kæm­pe­de med ti­m­in­gen i mi­ne slag. Og så var Ba­ne 2 me­get me­re glat end de an­dre ba­ner, jeg spil­le­de på i de før­ste tre kam­pe. Må­ske for­di den er ny­e­re end de an­dre? Jeg kan ik­ke fin­de an­dre for­kla­rin­ger, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Blandt til­sku­er­ne var kron­prins Fre­de­rik. Og og­så han var skuf­fet.

» Per­son­ligt er jeg ær­ger­lig over hen­des ne­der­lag. Det var jo kun gan­ske få ting, der af­gjor­de kam­pen. Ca­ro­li­ne får et tid­ligt bre­ak i an­det sæt og har chan­cen for at kom­me for­an 3- 0. Det vil­le ha­ve væ­ret fint med et tred­je sæt. Man ved al­drig, hvor­dan kam­pens re­sul­tat så var ble­vet, « sag­de kron­prins Fre­de­rik.

Han hav­de det dog fint med igen at be­sø­ge Wim­b­ledon- an­læg­get.

» Her er rart at væ­re. Og­så i mor­gen ( i dag, red.) skal jeg he­r­ind. Men så er det og­så slut i den­ne om­gang. Her­ef­ter kal­der fa­mi­lieplig­ter­ne, « sag­de kron­prins Fre­de­rik, der un­der Wim­b­ledon- be­sø­get blev ledsa­get af sin ven, læ­gen Chri­sti­an Bu­chwald.

Til gen­gæld var der ik­ke man­ge ord at hen­te fra ’ Team Woz­ni­a­cki’. Mens far og co­ach, Piotr Woz­ni­a­cki, straks ef­ter kam­pen ha­ste­de væk i skuf­fel­se, valg­te hen­des ame­ri­kan­ske rå­d­gi­ver, Jo­hn To­bi­as, at si­ge ’ in­gen kom­men­ta­rer’.

TIRS­DAG 7. JULI 2015

En dybt skuf­fet Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ( tv.) er – igen – ude af Wim­b­ledon ef­ter et ne­der­lag i fjer­de run­de. Men den dan­ske ten­nis- spil­ler kan se frem til nog­le gla­de­re da­ge i Los An­ge­les i næ­ste uge, når hun og den ame­ri­kan­ske ski­dron­ning, Lind­sey Vonn ( th.), skal hæn­ge ud sam­men. Ame­ri­ka­ne­ren fulg­te i går ve­nin­den Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ne­der­lag til Mu­guruza.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.