Dømt til at be­ta­le

Pro­mo­tor Bet­ti­na Pal­le må slip­pe 1,6 mio. kr i er­stat­ning i sag om hjer­neska­det bok­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STAD­FÆ­STET Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

Bet­ti­na Pal­le skal be­ta­le 1,6 mil­li­o­ner kro­ner i er­stat­ning i en syv år gam­mel for­sik­rings­sag.

For syv år si­den kun­ne BT af­dæk­ke hi­sto­ri­en om bok­se­ren Jo­h­ny Jen­sen, der blev sendt i rin­gen, selv om han hav­de en hjer­neska­de, der i vær­ste fald kun­ne væ­re in­va­li­de­ren­de.

Jo­h­ny Jen­sen måt­te si­den stop­pe kar­ri­e­ren, men tilbage stod et for­sik­rings­spørgs­mål. Hvem skul­le godt­gø­re Jen­sen?

Det kom der en sag ud af med bok­se­pro­mo­to­ren Bet­ti­na Pal­le i cen­trum. Ar­bejds­mar­ke­dets Er­hvervs­syg­doms­sik­ring be­tal­te Jen­sen i før­ste om­gang, men hvem skul­le be­ta­le dem? Iføl­ge ar­bejds­ska­desik­rings­lo­ven lig­ger det an­svar – med min­dre und­ta­gel­ser gør sig gæl­den­de – hos ar­bejds­gi­ve­ren. Og ar­bejds­gi­ve­ren var Bet­ti­na Pal­le.

Bet­ti­na Pal­le har tid­li­ge­re få­et på­bud om at be­ta­le er­stat­nin­gen i Østre Lands­ret. I går fik hun sam­me besked i Hø­jeste­ret.

» Hø­jeste­ret fin­der, at Bet­ti­na Pal­le ik­ke har godt­gjort, at de på­gæl­den­de in­struk­tions­be­fø­jel­ser ef­ter par­ter­nes fæl­les op­fat­tel­se ved af­ta­le­ind­gå­el­sen ik­ke skul­le gæl­de. «

» Bet­ti­na Pal­le har hel­ler ik­ke godt­gjort, at den må­de, par­ter­ne ef­ter­føl­gen­de har hand­let på, har med­ført en æn­dring af rets­for­hol­det mel­lem dem. «

» På den an­før­te bag­grund til­træ­der Hø­jeste­ret, at Bet­ti­na Pal­le var sik­rings­plig­tig ar­bejds­gi­ver for Jo­h­ny Jen­sen, « ly­der det i af­gø­rel­sen fra Hø­jeste­ret.

Bet­ti­na Pal­le skal nu be­ta­le en er­stat­ning på 1,6 mil­li­o­ner kro­ner. Der­u­d­over skal hun be­ta­le 100.000 kro­ner i sagsom­kost­nin­ger.

Hø­jeste­ret stad­fæ­ster en dom mod tid­li­ge­re bok­se­pro­mo­tor Bet­ti­na Pal­le, som kom­mer til at be­ta­le en er­stat­ning på om­kring 1,6 mio. kr. i sa­gen om bok­se­ren Jo­h­ny Jen­sen, der fik hjer­ne- og syns­ska­der og måt­te stop­pe kar­ri­e­ren i 2008. Fo­to: Sis­se Stroy­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.