Auri tilbage i Brøndby Træ­ne­ren ven­der ’ hjem’ til klub­ben, hvor han selv tid­li­ge­re var bå­de spil­ler og Su­per­liga- træ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CO­ME­BA­CK Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

Auri Sk­ar­ba­li­us ven­der tilbage til Brøndby i en rolle som ch­eftræ­ner for klub­bens U19- hold. To år ef­ter han blev fy­ret i klub­ben, er Auri Ska­ba­li­us tilbage i Brøndby. Træ­ne­ren, der net­op har ført Vi­borg tilbage i Su­per­liga­en, var chef for klub­bens Su­per­liga- hold ind­til som­me­ren 2013. Nu er han tilbage i blåt og gult.

’ Auri’, som den 42- åri­ge li­tau­er kal­des, skal træ­ne Brønd­bys U19- hold og væ­re en stor del af ta­lent­sats­nin­gen Brøndby Ma­sterclass. Det be­ret­ter Brøndby i en pres­se­med­del­el­se.

» For det før­ste er Auri en ut­ro­lig dyg­tig og me­get er­fa­ren træ­ner på hø­je­ste ni­veau, der har kva­li­fi­ka­tio­ner­ne i or­den. Vi me­ner der­for, at det er en fan­ta­stisk mu­lig­hed for vo­res U19- spil­le­re at bli­ve træ­net af én, der har ar­bej­det med ny­slå­e­de se­ni­o­r­spil­le­re - bå­de her i klub­ben og an­dre ste­der. Der­u­d­over er han en per­son, der får én til at tæn­ke kva­li­tet, au­ten­ti­ci­tet og pas­sion for Brøndby. Han er i den grad en del af hi­sto­rik­ken og sym­bo­li­se­rer på man­ge må­der kul­tu­ren og fæl­les­ska­bet, der er i Brøndby IF, « si­ger Brønd­bys sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech.

Af­lø­ser Per Frand­sen

Auri Sk­ar­ba­li­us af­lø­ser Per Frand­sen som ch­eftræ­ner for de blå- gules æld­ste ung­doms­hold – og han ser frem til ud­for­drin­gen.

» Jeg ser det som en spæn­den­de mu­lig­hed for at ar­bej­de med ta­len­ter fra al­le­rø­ver­ste hyl­de, og jeg glæ­der mig til at ar­bej­de i Ma­sterclas­smil­jø­et. Jeg har få­et et me­get po­si­tivt ind­tryk af se­tup­pet, og jeg ser frem til at ud­for­dre mig selv, spar­re med de an­dre og bi­dra­ge til linjer­ne i Ma­sterclass- ar­bej­det. Og så fø­les det li­ge­som at kom­me hjem, « for­tæl­ler Auri Sk­ar­ba­li­us.

» Som ch­eftræ­ner på se­ni­o­r­ni­veau har jeg op­le­vet man­ge spil­le­re ta­ge sprin­get fra ung­doms­fod­bold og ar­bej­det med at vi­de­re­ud­vik­le dem. Den vær­di­ful­de er­fa­ring ta­ger jeg med ind i job­bet. Nu får jeg til­med mu­lig­hed for at mod­ne dem end­nu tid­li­ge­re og gø­re dem klar til Su­per­liga­hol­det, for det er ik­ke let at træ­de det skridt op, « fort­sæt­ter han.

Auri Sk­ar­ba­li­us til­træ­der sin nye stil­ling i Brøndby 10. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.