Mor­ten Ol­sens af­lø­ser klar in­den nytår

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY LAND­STRÆ­NER Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Mor­ten Ol­sen har sta­dig et års tid tilbage som dansk land­stræ­ner, men mens han sør­ger for at få Dan­mark til EM i Frankrig i som­me­ren 2016, le­der DBU ef­ter hans af­lø­ser. Og den­ne er tæt­te­re på, end man li­ge skul­le tro.

DBU for­tæl­ler, at for­bun­det hå­ber at kun­ne præ­sen­te­re den kom­men­de land­stræ­ner før nytår.

» Job­bet som land­stræ­ner er et af de mest ef­ter­trag­te­de – og et af de mest om­dis­ku­te­re­de – i dansk fod­bold. Al­le med in­ter­es­se for fod­bold har en hold­ning til, hvem det skal væ­re. Vi fin­der den bed­ste og har der­for præ­ci­se­ret en ræk­ke kri­te­ri­er, ved­kom- men­de skal op­fyl­de. Næ­ste skridt er at se på kon­kre­te nav­ne og mu­lig­he­der, « si­ger DBUs di­rek­tør Claus Bretton- Meyer.

Han er den le­den­de fi­gur, når den en­de­li­ge af­gø­rel­se skal træf­fes. Men det er sam­men med me­re fod­bold­fag­lig eks­per­ti­se fra den nye eli­te­chef, Kim Hal­l­berg, samt ta­len­t­ud­vik­lings­chef Flem­m­ing Berg og træ­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­bæk.

De har al­le­re­de nu fi­re krav til en kom­men­de land­stræ­ner, nem­lig føl­gen­de: 1) Den kom­men­de land­stræ­ner skal ha­ve in­ter­na­tio­nal er­fa­ring som træ­ner. 2) Ved­kom­men­de skal tid­li­ge­re ha­ve skabt væ­sent­li­ge resultater med si­ne hold. 3) Han skal ha­ve en ty­de­lig spil­fi­lo­so­fi. 4) Han skal ha­ve kla­re og ty­de­li­ge le­de­r­e­gen­ska­ber.

Tho­mas Dal­gaard ( th.) er tilbage i Su­per­liga­en på per­ma­nent ba­sis. Den­ne gang i Sønderjyske. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.