Søn­derjy­ske for­stær­ker of­fen­si­ven med må­l­ræv

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS - TIL­BA­GE IGEN Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

Tho­mas Dal­gaard er til­ba­ge i Su­per­liga­en på per­ma­nent ba­sis. Ef­ter et min­dre suc­ces­fuldt op­hold i He­e­ren­ve­en og si­den et le­je­mål i OB med ni kam­pe og et mål til føl­ge skal han frem­over spil­le for Søn­derjy­ske.

Det med­del­er Su­per­liga- klub­ben, der har skre­vet en to- årig kon­trakt med den tid­li­ge­re Su­per­liga- top­sco­rer. Dal­gaard var ble­vet løst fra sin kon­trakt med He­e­ren­ve­en, og han for­tæl­ler, at der var an­dre om bud­det.

» Der var da helt sik­kert fle­re spæn­den­de mu­lig­he­der; men jeg op­le­ve­de, at Søn­derjy­ske var den klub, der vil­le mig mest. Jeg glæ­der mig til at kom­me til­ba­ge på ba­nen og fin­de kær­lig­he­den og glæ­den ved fod­bold­spil­let igen. Jeg el­sker at sco­re mål, og jeg tror, at jeg i Søn­derjy­ske vil kom­me til at stor­tri­ves. Jeg har få­et et su­per­godt første­ind­tryk af for­hol­de­ne og fol­ke­ne og glæ­der mig til at kom­me i gang, « si­ger Tho­mas Dal­gaard.

Prø­vet lidt af hvert

Søn­derjy­ske er na­tur­lig­vis glad for at ha­ve fun­det en an­gri­ber, ef­ter at man har sagt far­vel til Mar­vin Pourié, der er til­ba­ge i FC Kø­ben­havn.

» Vi får i Tho­mas Dal­gaard en spil­ler, som kan slå til fra før­ste dag. Han har prø­vet lidt af hvert og har nu en al­der, hvor han og­så skal yde sit bi­drag til kul­tu­ren, træ­nin­gen og vi­se vej­en for de un­ge spil­le­re. Han har væ­ret en me­get om­bej­let her­re, og jeg er glad og stolt over, at vi kun­ne kon­kur­re­re med an­dre og og­så stør­re klub­ber. Det er dej­ligt, at han hav­de lyst til at væ­re hos os, og jeg for­ven­ter og­så, at han bli­ver et stort ak­tiv for Søn­derjy­ske, « fast­slår Hans Jør­gen Hay­sen, der er sport­s­chef i klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.