B. S. Chri­sti­an­sen hjalp os ud af de­pres­sion

De fi­re kvin­der fra pro­gram­met ’ BS & re­cep­ten på lyk­ke’ er sta­dig me­di­c­in­fri to år ef­ter, at ka­me­ra­er­ne sluk­ke­de

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

Fi­re kvin­der, der al­le for­må­e­de at trap­pe ud af de­res an­ti­de­pres­si­ve me­di­cin, ef­ter de delt­og i TV 2- pro­gram­met ’ BS & re­cep­ten på lyk­ke’, kla­rer sig sta­dig uden me­di­cin. Iføl­ge B. S. Chri­sti­an­sen har det væ­ret med til at gi­ve håb og mo­ti­va­tion for man­ge tu­sin­de, som hav­de op­gi­vet, at de no­gen­sin­de kun­ne få det bed­re.

Den tid­li­ge­re jæ­ger­sol­dat har el­lers ik­ke no­get imod an­ti­de­pres­siv me­di­cin, men al­li­ge­vel glæ­der det ham, at de fi­re kvin­der, der for to år si­den delt­og i ’ BS & re­cep­ten på lyk­ke’ nu kan kal­de sig me­di­c­in­fri:

’ Jeg er så stolt af pi­ger­ne. De bru­ger sta­dig værk­tø­jer­ne, som de fik med sig fra for­lø- bet, til at ta­ck­le hver­da­gens ud­for­drin­ger og li­vets op- og ned­t­u­re,’ skri­ver B. S. Chri­sti­an­sen på sin Fa­ce­book- pro­fil.

I de ot­te ud­sen­del­ser, der blev sendt for to år si­den, så man, hvor­dan de fi­re kvin­der blev ud­for­dret bå­de fy­sisk og psy­kisk, mens de i sam­ar­bej­de med psy­ki­a­ter, psy­ko­log og diætist blev trap­pet ud af de­res me­di­cin. Den tid­li­ge­re jæ­ger­sol­dat ud­dy­ber over for BT, hvor­for han me­ner, at pi­ger­ne har få­et suc­ces:

» Det nyt­ter at hand­le. Det vil si­ge, at man ta­ger fat i pro­ble­mer­ne ét ad gan­gen og be­gyn­der at lø­se dem. Det er jo of­test sum­men af den sam­le­de be­last­ning, der gør, at folk går ned psy­kisk, « si­ger han.

Sti­gen­de kur­ve er knæk­ket

Si­den pro­gram­mer­ne løb over skær­men, er an­tal­let af dan­ske­re, der ta­ger an­ti­de­pres­siv me­di­cin fal­det mar­kant. I 2012 køb­te 455.357 an­ti­de­pres­siv me­di­cin mindst én gang, mens tal­let var 438.557 i 2013. Det sva­rer til et fald på 3,7 pct. – og selv­om det må­ske ik­ke ly­der af me­get, er det et knæk på en kur­ve, der har væ­ret op­ad­gå­en­de si­den 1996. Det glæ­der B. S. Chri­sti­an­sen, at det ik­ke blot er ’ hans pi­ger’, der kan kla­re li­vet uden me­di­cin:

» Jeg er ik­ke mod­stan­der af an­ti­de­pres­siv me­di­cin, det kan væ­re en stor hjælp i en pe­ri­o­de, hvor folk er hav­net i et dybt, sort hul. Men jeg er glad for, at ud­vik­lin­gen er vendt. Som sam­fund har vi for­val­tet den an­ti­de­pres­si­ve me­di­cin med for løs hånd, så folk i åre­vis har væ­ret på lyk­kepi­l­ler uden an­den form for hjælp. An­ti­de­pres­siv me­di­cin lø­ser som ud­gangs­punkt ik­ke no­gen pro­ble­mer. Den fjer­ner ik­ke år­sa­gen til det, der ud­lø­ste de­pres­sio­nen, når vi ta­ler om mil­de til­fæl­de, « si­ger han.

Har pro­gram­mer­ne så væ­ret med til at ryk­ke os dan­ske­re i en po­si­tiv ret­ning?

» Jeg ved fra den store re­spons, der har væ­ret på ud­sen­del­ser­ne, at de fi­re un­ge kvin­der og de­res po­si­ti­ve ud­vik­lings­for­løb har væ­ret med til at ind­g­y­de håb, mo­ti­va­tion og tro hos man­ge tu­sin­de, som hav­de op­gi­vet, at de no­gen­sin­de kun­ne få det bed­re, « si­ger B. S. Chri­sti­an­sen.

Nu er det mæn­de­nes tur

Til ef­ter­å­ret skal han i gang med end­nu et TV2- pro­gram, hvor han den­ne gang hjæl­per en ræk­ke mænd med ’ at fin­de stå­sted’ i et mo­der­ne sam­fund. Mæn­de­ne er ik­ke de­pri­me­re­de, men de har al­li­ge­vel no­get til fæl­les med kvin­der­ne fra ’ BS & re­cep­ten på lyk­ke’:

» Via ar­bej­det med de un­ge kvin­der – og nu og­så mæn­de­ne – har jeg fun­det ud af, at rig­tig man­ge men­ne­sker le­ver et liv ud fra an­dres for­vent­nin­ger og om­ver­de­nens krav. Og det har de gjort pr. au­to­ma­tik i så til­stræk­ke­ligt man­ge år, at de har mi­stet følin­gen med, hvad der egent­lig har vær­di for dem selv. For at mod­stå det pres er vi nødt til fra tid til an­den at stop­pe op og spør­ge os selv: Le­ver jeg mit liv el­ler an­dres? Hvad be­ty­der min­dre, og hvad kun­ne jeg godt ’ skæ­re fra’? Man­ge vil det he­le på en gang, og så kom­mer de til at leve et over­fla­disk, flyg­tigt liv, uden kon­takt til de­res in­der­ste ker­ne, « si­ger B. S. Chri­sti­an­sen.

Han der­for me­ner, at ’ re­flek­sion’ er en af de vig­tig­ste in­gre­di­en­ser i et liv uden de­pres­sion. Der­til kom­mer så og­så mo­tion, til­stræk­ke­lig med søvn og sund kost. Læs me­re om det­te i BTs guide på si­de 16.

Tid­li­ge­re jæ­ger­sol­dat B. S. Chri­sti­an­sen har sta­dig kon­takt til de fi­re kvin­der, der med­vir­ke­de i pro­gam­met ’ BS & re­cep­ten på lyk­ke’. Fo­to: BS & Co.

For to år si­den stop­pe­de fi­re kvin­der med at ta­ge an­ti­de­pres­siv me­di­cin, da de delt­og i tv- pro­gram­met BS & re­cep­ten på lyk­ke’. To år se­ne­re er de al­le sta­dig me­di­c­in­fri. Fra Ven­stre Ca­mil­la ’ Mil­le’ Thorsen, Eva Ge­bau­er, Na­ta­lie Gaard­boe og Ca­mil­la Ni­el­sen.

Fo­to: BS & Co / TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.