Flygt­ning støt­ter In­ger Støj­berg

’ Selv­føl­ge­lig be­ty der ydel­ser­ne no­get,’ si­ger iransk fl ygt­ning

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

Ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg bak­kes nu op fra uven­tet kant - nem­lig en iransk fl ygt­ning, der tid­li­ge­re har væ­ret valgt for En­heds­li­sten.

» Selv­føl­ge­lig be­ty­der det no­get for fl ygt­nin­ge­strøm­men til Dan­mark, hvad ydel­ser­ne er, « si­ger Ja­leh Ta­vako­li, der selv kom til Dan­mark fra Iran som barn i 1991 med sin far, der var kvo­te­fl ygt­ning.

Hun har væ­ret valgt til Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion for En­heds­li­sten, men for­lod par­ti­et for nog­le år si­den pga. ’ par­tiets nai­vi­tet i for­bin­del­se med al in­te­gra­tions- og ud­læn­din­gepo­li­tik’.

Vel­færds­fl ygt­nin­ge

Trods sit ven­stre­o­ri­en­te­re­de ud­gangs­punkt gi­ver hun ud­læn­din­ge-, in­te­gra­tions- og bo­lig­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) ret i dis­kus­sio­nen om, hvor­vidt ydel­ser­ne har be­tyd­ning.

» Fle­re ta­ger åben­bart Martin Kras­niks in­ter­view med Støj­berg på DR2 som et be­vis på, at der ik­ke fi ndes vel­færds­fl ygt­nin­ge. Men jeg ved fra sam­ta­ler med folk f. eks. i Iran, at de ken­der alt til de­tal­jer­ne i lan­de­nes ud­læn­din­ge­lov­giv­nin­ger. De ken­der så­mænd for­skel­le­ne på rød og blå bloks po­li­tik ned til mind­ste de­tal­je, « si­ger hun.

Kend­te alt til reg­ler­ne

» Nog­le år in­den Thor­ning kom til, var jeg i Iran, og der dis­ku­te­re­de un­ge liv­ligt, hvad det vil­le be­ty­de for asyl­po­li­tik­ken hvis So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kom til mag­ten. Ira­ner­ne kend­te alt til start­hjælp, bo­ligsik­ring, bør­ne­pen­ge, 24 års- re­gel og reg­ler­ne for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. «

» Jeg er selv ble­vet snydt. F. eks. tro­e­de jeg på en ung mand, der sag­de, hans far var for­s­vun­det i Iran. Jeg søg­te og fandt te­le­fon­num­me­ret på én med hans navn og rin­ge­de ham op. Det var den rig­ti­ge per­son, men da jeg sag­de, hans søn led­te eft er ham, blev rø­ret smæk­ket på. Det vær­ste er, at der er mas­ser af rig­ti­ge fl ygt­nin­ge, der fl yg­ter fra tor­tur og un­der­tryk­kel­se, som al­drig når læn­ge­re end til Tyr­ki­et. De fal­ske fl ygt­nin­ge øde­læg­ger det for de rig­ti­ge, « si­ger Ja­leh Ta­vako­li, der og­så er talskvin­de for Frit Iran.

En an­den ind­van­drer­de­bat­tør, for­fat­te­ren El­mas Ber­ke, er ik­ke enig.

Red­de sig selv i sik­ker­hed

» De fl ygt­nin­ge, der sta­dig er på fl ugt fra de­res hjem­land, gør ik­ke regn­ska­bet op i kro­ner og ører. For dem er det et spørgs­mål om at red­de sig selv i sik­ker­hed. Jeg har talt med ad­skil­li­ge fl ygt­nin­ge, der var ved at gå ud af de­res go­de skind, for­di de ik­ke vid­ste, hvor­dan de skul­le få de­res på­rø­ren­de ud af krigszo­ner, « si­ger hun.

Men­ne­skes­mug­le­re

» Så skul­le det væ­re men­ne­skes­mug­ler­ne el­ler nog­le, der er her i for­vej­en, som ka­na­li­se­rer den vi­den tilbage til de nye fl ygt­nin­ge. De ene­ste, der kal­ku­le­rer med øko­no­mi­ske for­de­le, er men­ne­skes­mug­ler­ne. «

» For de fl ygt­nin­ge, jeg har tol­ket for på asyl­cen­tre, er det ik­ke det øko­no­mi­ske in­ci­ta­ment, der ve­jer tun­gest. Og i de sa­ger, hvor man kan se, at det er men­ne­sker, der fl yg­ter på grund af fat­tig­dom el­ler for­sø­ger at sø­ge lyk­ken un­der på­skud af at væ­re fl ygt­nin­ge, har stort set al­le sam­men og­så få­et af­slag. Min er­fa­ring er, at myn­dig­he­der­ne er vir­ke­ligt dyg­ti­ge til at gen­nem­skue, om det dre­jer sig om re­el­le fl ygt­nin­ge el­ler ej, « si­ger El­mas Ber­ke.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

» Man­ge flygt­nin­ge ken­der de­tal­jer­ne i lan­de­nes ud­læn­din­gepo­li­tik, « si­ger Ja­leh Ta­vako­li, der kom­mer fra Iran.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.