Nej, fe­rie er bør­ne­nes afb ræk

BT - - DEBAT -

MADS CHRI­STEN­SEN

Skri­bent og fored­rags­hol­der

JEG KAN IK­KE gø­re mig til dom­mer over, hvad an­dre gør. Men jeg vil­le ik­ke selv gø­re det. For mig er det at ha­ve børn et fuldt ud en­ga­ge­ret pro­jekt. Jeg er i for­vej­en i en si­tu­a­tion, hvor jeg er me­get på far­ten i hver­da­gen og ar­bej­der ude i mar­ken, så jeg har al­tid dår­lig samvit­tig­hed over mi­ne børn og fø­ler al­tid, at jeg ik­ke slår til. Når der en­de­lig er en mu­lig­hed for at gø­re no­get sam­men med mi­ne børn, vil jeg ik­ke væl­ge dem fra. For mig vil det væ­re helt utæn­ke­ligt. Men jeg kan sag­tens an­er­ken­de, at no­gen har ri­ge­ligt samvær med de­res børn, og at for­æl­dre­ne må­ske træn­ger til lidt fred sam­men.

VI HAR TRE børn, og bå­de min ko­ne og jeg er sel­ver­næ­ren­de, og vi har al­drig haft bar­selsor­lov. Vi har al­drig op­le­vet det som et af­savn, og vi har væ­ret vant til at ha­ve vo­res børn med i man­ge sam­men­hæn­ge. Det er lidt et spørgs­mål om, hvor­vidt man ser børn som en be­græns­ning el­ler en ga­ve. Vi sy­nes be­stemt, at børn er en ga­ve, og der­for vil­le det fø­les helt for­kert for mig at afl eve­re dem i en in­sti­tu­tion og selv fy­re den af. Hvis vi har skul­let til kon­cert, på bar el­ler re­stau­rant , så er bør­ne­ne kom­met med. Så læ­rer de og­så at hol­de de­res kæft , når man er på en fi n re­stau­rant. DAG­IN­STI­TU­TIO­NER­NE ER JO bør­ne­nes hver­dags­bil­le­de. Så hvis man har mid­ler­ne og mu­lig­he­der­ne til det, sy­nes jeg, at man skal sør­ge for at gø­re ferien til et afb ræk fra det. Bør­ne­ne er i in­sti­tu­tion hver evig ene­ste dag. Og hvis de og­så skal til­brin­ge som­mer­fe­ri­en i in­sti­tu­tio­nen, er man som for­æl­der ude på et skrå­plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.