Nu er det al­vor for græker­ne

BT - - DEBAT -

Skæb­ne­ti­men nær­mer sig for Græken­land. Mens græker­ne sam­ler kon­tan­ter af frygt for bank­kol­laps, hol­der EUlan­de­ne kri­se­mø­der om Græken­lands gæld. Eu­ro­pa hol­der vej­ret. OVER 60 PRO­CENT af de græ­ske væl­ge­re valg­te søn­dag at for­ka­ste de in­ter­na­tio­na­le kre­di­to­rers be­tin­gel­ser for nye græ­ske lån. Den græ­ske be­folk­ning har ret til at væl­ge sin egen frem­tid. Val­gets re­sul­ta­tet må na­tur­lig­vis respek­te­res. Men det be­ty­der ba­re ik­ke, at de øv­ri­ge EU- lan­de er for­plig­tet til at rul­le den rø­de lø­ber ud og ac­cep­te­re hvad som helst, den græ­ske re­ge­ring nu måt­te fi nde på. Det er uhold­bart, hvis den græ­ske re­ge­ring for­sø­ger at bil­de sin be­folk­ning ind, at de an­dre EU- lan­de bå­de kan og vil be­ta­le de­res frem­tid. DER ER BRUG for, at EU- lan­de­nes stats- og re­ge­rings­che­fer gør det klart, at det er græker­nes egen, man­ge­åri­ge uansvar­lig­hed, der nu fø­rer til ka­os hjem­me og til en uhy­re van­ske­lig si­tu­a­tion i Eu­ro­pa. At der ta­les om en mu­lig græsk exit fra eu­ro- sam­ar­bej­det, un­der­stre­ger si­tu­a­tio­nens al­vor. Sam­ti­dig il­lu­stre­rer den græ­ske kri­se, hvor split­te­de lan­de­ne i eu­rozo­nen er. Mens Tys­kland skru­er bis­sen på over for Græken­land, er Frankrig ven­li­ge­re stemt over for en løs­ning. Sam­ti­dig er de øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de, der selv for ny­lig kæm­pe­de først for op­ta­gel­se i EU og si­den eu­rozo­nen, skep­ti­ske over for nye græ­ske eks­pe­ri­men­ter. DE KOM­MEN­DE DA­GES for­hand­lin­ger må vi­se, om der kan fi ndes en an­svar­lig løs­ning på Græken­lands øko­no­mi­ske pro­ble­mer. En løs­ning, som brin­ger lan­det på fo­de igen, og en løs­ning, som de øv­ri­ge lan­de kan leve med. So­li­da­ri­te­ten EU-lan­de­ne imel­lem er på prø­ve på et tids­punkt, hvor skep­sis­sen over for det fæl­les pro­jekt spi­rer i be­folk­nin­ger­ne. Det stil­ler enor­me krav til lan­de­ne om at fi nde en løs­ning, som græker­ne og al­le an­dre kan leve med. I stor­po­li­tik fi ndes der in­gen let­te løs­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.