Ja, hvis det gav­ner he­le fa­mi­li­en

BT - - DEBAT -

CHRI­STI­NA TATARCZUK

Par­te­ra­pe­ut og fored­rags­hol­der

DET ER I or­den, hvis man mær­ker eft er hos sig selv og si­ne børn og vur­de­rer, om det er en god idé el­ler ej. Men er det for­di, man ik­ke or­ker at væ­re sam­men med si­ne børn, skal man som for­æl­dre spør­ge sig selv, om man kan gø­re det med god samvit­tig­hed. Jeg har selv syv børn og er gå­et på fe­rie. Men bør­ne­nes far har ik­ke få­et fe­rie end­nu, så i den­ne uge har de få­et lov til selv at be­stem­me. Et par af bør­ne­ne har valgt SFO en­kel­te da­ge, for­di bedste­ven­ner­ne har væ­ret der, og der har væ­ret ar­ran­ge­ret vand­kamp for al­le bør­ne­ne. Så er jeg selv ta­get på tur med de an­dre.

DER KAN OG­SÅ væ­re ek­semp­ler på, at det kom­mer he­le fa­mi­li­en til gavn og gi­ver et me­re kær­ligt par­for­hold, hvis for­æl­dre­ne hol­der nog­le da­ge fri, in­den de hol­der fe­rie med bør­ne­ne. For ek­sem­pel hvis man ta­ger et par da­ge til København, mens bedste­for­æl­dre­ne har bør­ne­ne, og de afl eve­rer dem i in­sti­tu­tio­nen. Det kan gø­re, at for­æl­dre­nes bag­eft er har nem­me­re ved at slap­pe af og hol­de fe­rie med bør­ne­ne. Men det afh æn- ger af, hvor man­ge fri­da­ge bør­ne­ne i øv­rigt får. Hvis de sid­der i in­sti­tu­tio­nen hver ene­ste dag kl. 07- 17 og ik­ke hol­der vin­ter- el­ler eft er­års­fe­rie, er det ik­ke godt.

DET BLI­VER LYN­HUR­TIGT en me­get unu­an­ce­ret de­bat, for det kom­mer til at ly­de som om, at der sid­der man­ge børn i in­sti­tu­tio­ner­ne i da­ge og uger, mens for­æl­dre­ne ba­re hol­der fri og ny­der li­vet. Men det kan væ­re, at den­ne de­bat gør, at vi fak­tisk hu­sker at tæn­ke over, hvad vo­res børn har brug for, men og­så hvad vi selv og par­for­hol­det har brug for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.