STU­E­RENT – MEN STA­DIG DUMT

Al­le hu­sker Poul Nyrups ci­tat. Men hvem hu­sker, hvor­for han sag­de det om Dansk Fol­ke­par­ti?

BT - - DEBAT -

Stu­e­ren, stod der med kæm­pe bog­sta­ver på for­si­den af Ber­ling­s­ke. Der var og­så et bil­le­de af den nyvalg­te for­mand for Fol­ke­tin­get, Pia Kjær­s­gaard. Hen­des væg­til- væg smil fyld­te halv­de­len af mit mor­gen­bord. Tak for kaff e. STU­E­REN? IGEN OG igen er Poul Nyrup Ramus­sens gam­le ci­tat ble­vet brugt i om­ta­ler­ne af Dansk Fol­ke­par­ti. Som re­gel er det DFs eg­ne spin­dok­to­rer og po­li­ti­ke­re, der hu­sker os al­le sam­men på det. Men hvor man­ge ken­der egent­lig bag­grun­den for den da­væ­ren­de stats­mi­ni­sters ud­ta­lel­se?

I som­me­ren 1999 var der pro­ble­mer med en grup­pe kri­mi­nel­le un­ge i Volls­mo­se. I den for­bin­del­se fo­re­slog den da­væ­ren­de DF- for­mand Pia Kjær­s­gaard, at ’ i til­fæl­de af, at en an­den- el­ler må­ske tred­je- ge­ne­ra­tions­ind­van­drer gen­tag­ne gan­ge be­går kri­mi­na­li­tet... så hjem­sen­des ik­ke ale­ne den på­gæl­den­de, men he­le hans fa­mi­lie. Det er det ene­ste, de har respekt for’.

Alt­så: De kri­mi­nel­le un­ges for­æl­dre og sø­stre skal og­så hjem på røv og al­bu­er, når Mo­ham­med ka­ster sten eft er bus­sen? Det er ik­ke ale­ne et van­vit­tigt for­slag. Det bry­der og­så med helt grund­læg­gen­de prin­cip­per i rets­sta­ten. Vi kan dis­ku­te­re, hvor hårdt og hvor læn­ge vi straff er. Fair nok. Men et­hvert op­lyst men­ne­ske må stå fast på, at vi kun står til an­svar for vo­res eg­ne hand­lin­ger.

Da Pia Kjær­s­gaard få uger eft er gen­tog sit for­slag fra Fol­ke­tin­gets ta­ler­stol, valg­te Nyrup at si­ge de be­røm­te ord: ’ Set med mi­ne øj­ne: Stu­e­re­ne, det bli­ver I al­drig.’ DET ER FOR­STÅ­E­LIGT, at Pia Kjær­s­gaard ny­der at gen­for­tæl­le den sid­ste del af hi­sto­ri­en med sig selv pla­ce­ret i off er­rol­len. Så­dan ar­bej­der en ru­ti­ne­ret og snu top­po­li­ti­ker med sans for dra­ma­tik og mo­der­ne me­di­er. Men at jour­na­li­ster­ne al­tid glem­mer at pla­ce­re Nyrups be­røm­te ud­ta­lel­se i den ret­te sam­men­hæng, er ik­ke sær­ligt im­po­ne­ren­de. Spe­ci­elt ik­ke, for­di Pia Kjær­s­gaard sta­dig står ved sit for­slag fra 1999. Folk, der øn­sker be­læg for den på­stand, kan så­mænd ba­re blad­re op på si­de 135 i den nye bi­o­gra­fi ’ Pia Kjær­s­gaard – for­di jeg var nødt til det’. Her vil læ­se­ren des­u­den stø­de på føl­gen­de sva­da fra Pia K. til den mand, der fi k ti­tu­sind­vis af dan­ske­re i ar­bej­de, høv­le­de vo­res stats­gæld væk i re­kord­tem­po og frem­tids­sik­re­de vel­færds­sam­fun­det:

’ Jeg tror, at Nyrup må ha­ve for- tr­udt si­ne ord 10.000 gan­ge. Det må væ­re et mær­ke­ligt min­de at sæt­te sig som stats­mi­ni­ster, for jeg kan ik­ke kom­me på an­det om ham end den stu­e­ren- be­mærk­ning. Plus må­ske ef­ter­løns- løft ebrud­det. Det er ik­ke det mest blæn­den­de eft er­mæ­le. Det må godt nok væ­re trist ik­ke at eft er­la­de sig me­re. Eft er min me­ning er han in­gen stor po­li­ti­ker. Han mang­ler for­mat. Han er svag. Som par­ti­for­mand og stats­mi­ni­ster – og som per­son.’

Wow! Prøv li­ge at læ­se det igen... Og for­tæl mig så, hvem der mang­ler for­mat! JEG HAR KUN mødt Pia Kjær­s­gaard et par gan­ge. Hun sy­nes at væ­re en fl ink dame. Det gør de fl este men­ne­sker, hel­dig­vis. Og hvis hun pænt kan gi­ve hånd til en halv- ne­ger som mig, så kan jeg selv­føl­ge­lig og­så til­ta­le hen­de ” Fru” og pænt si­ge tak, når hun gi­ver mig or­det i fol­ke­tings­sa­len. Det har jeg ab­so­lut in­gen pro­ble­mer med. Li­ge­som jeg hel­ler ik­ke har no­gen pro­ble­mer med at in­vi­te­re Pia K. hjem i min stue til en kop kaff e.

Men hvad an­går hen­des po­li­ti­ske for­slag om at straff e sø­sken­de og slægt­nin­ge, var Poul Nyrup Ras­mus­sen alt­så på ret kurs: Det er dælme dumt.

Et­hvert op­lyst men­ne­ske må stå fast på, at vi kun står til an­svar for vo­res eg­ne hand­lin­ger

Mat­ti­as Tes­faye, fol­ke­tings­med­lem, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.