Er det i or­den at la­de bør­ne­ne bli­ve i in­sti­tu­tio­nen og selv hol­de fe­rie?

BT - - DEBAT -

FINT AT AF­LE­VE­RE BØRN

Per­nil­le Bruun J. Wei­de­mann

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.13

Jeg sy­nes i hvert fald, det er okay. Min mel­lem­ste har først fe­rie fra uge 29, og det er hen­des eget øn­ske, at hun er af sted. Så læn­ge hun ik­ke skal tvin­ges af sted, sy­nes jeg, det er fi nt. Børn har godt af at le­ge med an­dre børn.

BØRN SKAL HA­VE FE­RIE

Mitzi Dy­r­ekær Mat­t­hie­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.14

Nej, det er ik­ke okay at hol­de fe­rie uden bør­ne­ne. Børn har brug for fe­rie – og­så sam­men med de­res for­æl­dre. Vi voks­ne kan nok fi nde en we­e­kend i ny og næ, hvor vi kan ple­je for­hol­det.

NYD TI­DEN MED BØR­NE­NE

Per­nil­le Buus

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.25

De fl este børns ’ ar­bejds­dag’ er læn­ge­re end for­æl­dre­nes. De bli­ver afl eve­ret før job og hen­tet eft er – med­min­dre for­æl­dre­ne ar­bej­der forskudt og hu­sker at hen­te tid­ligt. Må­ske man skul­le ind­fø­re ek­stra fe­rie til bør­ne­ne. Nyd ti­den med dem, imens de er små – den kom­mer al­drig tilbage.

SÆT DIG I BØR­NE­NES STED

Cathrine Lyk­ke Ny­mann

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.37

Det er sjovt, som vi voks­ne har det med at glem­me, hvil­ke tan­ker, fø­lel­ser og for­stå­el­ser man har som barn. Og jeg ved, at hvis min kæ­re­stes lil­le­sø­ster på ni år fi k at vi­de, at mor og far var i ud­lan­det el­ler hav­de væ­ret uden hen­de, så var hun ble­vet me­get ked af det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.