Her ram­mer skat­te­ham­me r en

Selv­om re­ge­rin­gen og blå blok snak­ker om skat­te­let­tel­ser, så er dan­sker­ne hårdt ram­te af bå­de åben­ly­se og me­re skjul­te skat­testig­nin­ger

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ ber­ling­s­ke. dk

Den net­op valg­te re­ge­ring pra­ler i sit re­ge­rings­grund­lag med, at den vil ind­fø­re skat­te- og byr­de­stop, li­ge­som den vil sæn­ke skat­ten på ar­bejds­ind­kom­ster.

Men bag den umid­del­ba­re gav­mild­hed gem­mer sig fle­re skat­testig­nin­ger, som al­le­re­de tyn­ger dan­sker­ne og kom­mer til at gø­re det yder­li­ge­re i de kom­men­de år.

Blandt an­det skri­ver re­ge­rin­gen i re­ge­rings­grund­la­get, at ’ al­le­re­de be­slut­te­de skat­teog af­gifts­æn­drin­ger fast­hol­des’ li­ge­som ’ skat­te­lof­tet på grund­skyl­den fast­hol­des’.

Med an­dre ord: Fle­re skat­testig­nin­ger fort­sæt­ter.

Mest ind­gri­ben­de i øko­no­mi­en er grund­skyl­den. Tu­sind­vis af hu­se­je­re i især ho­ved­stads­om­rå­det vil op­le­ve stig­nin­ger i grund­skyl­den i de kom­men­de år, og i går blev der så åb­net for, hvor me­get stig­nin­ger­ne kom­mer til at ko­ste hu­se­jer­ne i 2016.

Grund­skyl­den sti­ger

Iføl­ge indstil­lin­gen fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et til Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg, så kom­mer grund­skyl­den til at sti­ge med 6,6 pro­cent næ­ste år i de kom­mu­ner, hvor hu­se­jer­ne ik­ke be­ta­ler det ful­de be­løb af grund­vær­di­en.

Det be­ty­der stig­nin­ger på op til 3.112 kro­ner år­ligt for et gen­nem­snit­ligt hus.

I seks stor­kø­ben­havn­ske kom­mu­ner er stig­nin­gen på me­re end 2.000 kro­ner om året.

Og grund­skyl­den er godt i gang med at split­te Dan­mark i to. De præ­ci­se stig­nin­ger i kom­mu­ner­ne kan du se på si­de 8- 9.

Ejen­doms­skat­ter

» I nog­le om­rå­der uden for Stor­kø­ben­havn mær­kes stig­nin­ger­ne stort set ik­ke. En­ten for­di grund­skyl­den i for­vej­en er lil­le, el­ler for­di den sim­pelt­hen ik­ke sti­ger. Her er det ik­ke no­get, der be­kym­rer hu­se­jer­ne. Til gen­gæld er der an­dre om­rå­der i og om­kring ho­ved­stads­om­rå­det, hvor den sti­ger me­re mærk­bart og fort­sat vil sti­ge de kom­men­de år. Her er sti­gen­de ejen­doms­skat­ter af­gjort no­get, man bør ta­ge højde for, « si­ger pri­va­tø­ko­nom i Dan­ske Bank Las Ol­sen.

År­sa­gen til, at grund­skyl­den sti­ger er, at den - mod­sat ejen­doms­vær­diskat­ten, der er om­fat­tet af et re­elt skat­te­stop - kun er om­fat­tet af et skat­te­loft og der­for må sti­ge med op til syv pro­cent om året. Og den po­li­tik ag­ter re­ge­rin­gen iføl­ge re­ge­rings­grund­la­get at fort­sæt­te, hvil­ket den nye af­ta­le og­så un­der­stre­ger.

GRUND­SKYLD

VAND­AF­LED­NINGS­AF­GIFT

DRIKKEVANDSAFGIFT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.