GRØN EJER­AF­GIFT Her er de skjul­te skat­testig­nin­ger

BT - - NYHEDER -

AF­GIF­TER

Det er ik­ke kun grund­skyl­den, der sti­ger. En lang ræk­ke skjul­te skat­ter pla­ger al­le­re­de dan­sker­ne og kom­mer til at gø­re det i de kom­men­de år.

Det gæl­der blandt an­det de grøn­ne ejer­af­gif­ter på bi­ler. De har el­lers li­ge få­et et nøk opad, og der er lagt op til yder­li­ge­re stig­nin­ger i de kom­men­de år.

For en helt al­min­de­lig bil­e­jer med ek­sem­pel­vis en VW Pas­sat die­sel, der kø­rer 16,8 ki­lo­me­ter på li­te­ren, har det be­ty­det føl­gen­de: At den sam­le­de ejer­af­gift, der i 2012 var på 2.310 kr. per hal­vår, nu ko­ster 3.030 kro­ner. Alt­så en stig­ning på 1.440 kro­ner på tre år. Og der er lagt op til, at den grøn­ne ejer­af­gift vil sti­ge yder­li­ge­re i 2018 med 5,5 pro­cent for bå­de die­sel- og ben­zin­bi­ler.

Stig­nin­ger­ne i de grøn­ne af­gif­ter er en del af et stør­re kom­pleks af af­gif­ter, som sti­ger frem mod 2020, og som blev be­slut­tet af den da­væ­ren­de re­ge­ring sam­men med blandt an­det Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve i for­bin­del­se med skat­tere­for­men i 2012, hvor per­sonskat­ter­ne blev let­tet.

Den­gang blev det be­slut­tet, at af­gif­ter­ne skul­le re­gu­le­res med 1,8 pro­cent frem mod 2020 for at fi­nan­si­e­re skat­te­let­tel­ser på per­sonskat­ten. Grund­tan­ken bag var et op­gør med An­ders Fogh Ras­mus­sens skat­te­stop, så­le­des at af­gif­ter­ne steg i takt med den for­ven­te­de in­f­la­tion. Men i 2013 og 2014 har in­f­la­tio­nen lig­get på kun 0,8 og 0,6 pro­cent, og den er sta­dig me­get la­ve­re end de 1,8 pro­cent, som for­ud­si­gel­sen lød på.

Med an­dre ord: Stig­nin­ger­ne har ud­hu­let dan­sker­nes rå­dig­heds­be­løb, for­di pri­ser og løn­nin­ger ik­ke er ste­get til­sva­ren­de.

Dyrt at ta­ge på ar­bej­de

» Man kan si­ge, at man sæn­ke­de ind­komstskat­ter­ne, så det bed­re kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Til gen­gæld gjor­de man det dy­re­re at ta­ge på ar­bej­de, « si­ger Al­lan Skyt­te Chri­sten­sen, der er for­bru­ge­rø­ko­nom hos FDM.

Stig­nin­ger­ne kom­mer i klum­per. De er net­op ste­get med li­ge over syv pro­cent i 2015, som er stig­nin­ger­ne for pe­ri­o­den 2014- 2017, mens næ­ste reg­ning til be­ta­ling i 2018 er stig­nin­ger for åre­ne 2018- 2020. Ved at opkræ­ve for­lods får sta­ten en yder­li­ge­re ge­vinst ved re­for­men.

» Må­den, man har hæ­vet de grøn­ne af­gif­ter på, er et pro- blem. Man har gjort det med til­ba­ge­vir­ken­de kraft og med en hø­je­re be­skat­ning end in­f­la­tio­nen, « si­ger Al­lan Skyt­te Chri­sten­sen og til­fø­jer, at FDM øn­sker re­gi­stre­rings­af­gif­ten og de grøn­ne ejer­af­gif­ter læn­ge­re ned.

Glø­de­pæ­rer, kaf­fe og te

An­dre punk­t­af­gif­ter, der sti­ger ef­ter sam­me møn­ster, er på glø­de­pæ­rer, kaf­fe og te, li­ge­som den så­kald­te vand­af­led­nings­af­gift sti­ger. Der­u­d­over er der fra 2012 ind­ført et mid­ler­ti­digt drik­ke­vands­bi­drag på 79 øre, som ned­sæt­tes grad­vist til 19 øre per ku­bik­me­ter frem til 2020.

» De se­ne­re år har vi få­et skat­te­let­tel­ser i fle­re om­gan­ge, spe­ci­elt til folk i ar­bej­de. Men det er be­stemt ik­ke al­le, der fak­tisk har få­et fle­re pen­ge i dag­lig­da­gen af den grund, blandt an­det for­di der og­så har væ­ret stig­nin­ger i an­dre af­gif­ter, re­duk­tio­ner i fradrag, og for­di fle­re pen­ge går til grund­skyl­den, « si­ger pri­va­tø­ko­nom i Dan­ske Bank Las Ol­sen. sris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.