Oster kun­der mil­li­ar­der

BT - - NYHEDER -

at en gen­nem­snit­lig hus­stand med et for­brug på ca. 5.000 kWh om året be­ta­ler 1.100 kro­ner i 2015 imod 385 kro­ner i 2011.

PSO- af­gift en er dog ind­ret­tet så­dan, at den for­melt set ik­ke er en af­gift , for­di pen­ge­ne er øre­mær­ke­de til grøn om­stil­ling. Men den fungerer li­ge­som en skat.

PSO- af­gift en svin­ger med pri­sen så­le­des, at hvis pri­sen på el fal­der, så sti­ger PSO­af­gift en. Og omvendt: Hvis pri­sen på el sti­ger, så fal­der PSO- af­gift en.

» En tom­mel­fi nger­re­gel er, at hvis mar­kedspri­sen sti­ger med en øre, så fal­der PSO­af­gift en med en halv og omvendt, « si­ger Len­nart Da­hlquist.

For­kla­rin­gen på, at dan­sker­ne be­ta­ler 4,5 mia. me­re i PSO- af­gift i dag end i 2011, er blandt an­det fal­den­de el­pri­ser. En ge­vinst, der så ik­ke er kom­met elkun­der­ne til go­de, men som har be­ty­det, at der er ble­vet gi­vet fl ere pen­ge til vind­møl­ler og an­dre for­mer for grøn ener­gi. sris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.