Lisa bi­sat til sin mu­sik

I går blev 17- åri­ge Lisa Holm, der blev myr­det på vej hjem fra ar­bej­de, lagt i jor­den i sin hjem­by

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

Med som­mer­sko­ven som kulis­se blev sven­ske Lisa Holm i går be­gra­vet i Säters Kir­ke uden for Sköv­de i Sve­ri­ge. I jor­den blev lagt en 17- årig pi­ge, der led en for­fær­de­lig skæb­ne. En pi­ge, der blev myr­det.

En søn­dag af­ten i ju­ni fik Lisa Holm fri fra ar­bej­de. Hun skrev en sms til si­ne for­æl­dre og for­tal­te, at hun var på vej hjem, men duk­ke­de al­drig op. Fem da­ge se­ne­re blev hen­des lig fun­det.

Man­ge sør­gen­de mød­te tirs­dag op ved kir­ken for at si­ge far­vel. Over ki­sten lød to­ner­ne fra hen­des ynd­lings­mu­sik og de sid­ste ord fra fa­mi­li­en for­mu­le­ret i et brev, som præ­sten læ­ste højt.

Præ­sten Las­se Tul­l­berg hav­de tid­li­ge­re kon­fir­me­ret Lisa Holm. Nu skul­le han be­gra­ve hen­de.

» Hun var en pi­ge fuld af op­ti­mis­me og til­lid. Hun vid­ste, at hun vil­le flyt­te til Au­stra­li­en for at stu­de­re, og hun hav­de en tro på li­vet. Det lå ik­ke i kor­te­ne, at det her vil­le ske, « sag­de Las­se Tul­l­berg til den sven­ske avis Expres­sen.

Fa­mi­li­en øn­ske­de ik­ke at ta­le med pres­sen, men for­tal­te in­den be­gra­vel­sen føl­gen­de til den sven­ske lo­ka­la­vis Ska­ra­borgs Län­s­tid­ning:

» Selv­om Lisa var vo­res, så fø­ler vi, at hen­des død ik­ke kun er vo­res og hen­des slægt­nin­ges sorg. Det er en sorg for al­le ven­ner, al­le i sam­fun­det i Sköv­de og i Sve­ri­ge. Al­le kan iden­ti­fi­ce­re sig med, hvad der ske­te. «

Det var fa­mi­li­ens øn­ske, at in­gen skul­le kom­me for­gæ­ves til den over­fyld­te kir­ke, der kan rum­me 130 per­so­ner. For­an kir­ken var der der­for sat storskærm og højta­le­re op, hvor man­ge sør­gen­de fulg­te den tri­ste af­sked.

En li­tau­isk mand sid­der va­re­tægts­fængs­let – mistænkt for at ha­ve dræbt Lisa Holm.

Fo­to: Tho­mas Jo­hans­son

Til to­ner­ne af hen­des ynd­lings­mu­sik blev den ba­re 17- årig Lisa Holm i går be­gra­vet. Storskærm og sto­le var sat op uden­for, da kir­ken ik­ke kun­ne rum­me al­le de men­ne­sker, der var mødt op for at vi­se hen­de den sid­ste ære.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.