Ti­vo­li er mest be­søgt

BT - - NYHEDER -

4.478.000 men­ne­sker gik sid­ste år gen­nem Ti­vo­lis porte for at se pan­to­mi­me­te­a­ter, hø­re fre­dags­ro­ck el­ler ta­ge en tur i bal­lon­gyn­ger­ne.

Der­med er for­ly­stel­ses­par­ken i København igen- igen Dan­marks mest be­søg­te at­trak­tion - med stor af­stand til kon­kur­ren­ter­ne. Be­søgstal­let i 2014 er end­da ste­get med 278.000 i for­hold til året før, så der er in­gen, der tru­er Ti­vo­lis po­si­tion.

Num­mer to på Vi­sitDen­marks net­op of­fent­lig­gjor­te at­trak­tions­li­ste er Dy­re­havs­bak­ken nord for København, der hav­de 2,5 mil­li­o­ner be­sø­gen­de sid­ste år. På de ef­ter­føl­gen­de plad­ser fin­der man Le­go­land, Zoo­lo­gisk Ha­ve i København og akva­ri­et Den Blå Pla­net.

Hos Vi­sitDen­mark glæ­der man sig over den store va­ri­a­tion af for­ly­stel­ser på at­trak­tions­li­sten.

’ Med bå­de for­ly­stel­ses­par­ker, mu­se­er, op­le­vel­ses­cen­tre og dy­re­at­trak­tio­ner i top­pen vi­ser at­trak­tions­li­sten, at Dan­mark har et ut­ro­lig va­ri­e­ret til­bud af topop­le­vel­ser in­den for en kort geo­gra­fisk af­stand. Det er en kæm­pe ga­ve i kam­pen om at til­træk­ke fle­re uden­land­ske turi­ster,’ si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Mik­kel Thra­ne i en skrift­lig kom­men­tar.

Seks nye at­trak­tio­ner er kom­met ind på li­stens Top 50, og den kla­re høj­desprin­ger er M/ S Mu­se­et for Sø­fart, tid­li­ge­re Han­dels- og Sø­fart­s­mu­se­et, i Hels­in­gør, der har op­le­vet en stig­ning i be­søgstal­let på me­re end 400 pro­cent i det for­gang­ne år.

Sam­let set op­le­ve­de de 50 mest be­søg­te at­trak­tio­ner i Dan­mark en lil­le til­ba­ge­gang i 2014. De fik i alt 23,5 mil­li­o­ner be­sø­gen­de, et fald på 3,4 pro­cent, op­ly­ser Vi­sitDen­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.