Kræ­ver åb­ne dø­re i tredob­belt drabs­sag

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen og Ma­ria Christine Mad­sen mi­ke@ bt. dk, ma­ma@ bt. dk

Hvad er det egent­lig, der lig­ger bag, at man har sig­tet en 30- årig sy­geple­jer­ske for at ha­ve slå­et tre af si­ne pa­tien­ter ihjel samt for­søgt at dræ­be yder­li­ge­re én?

Sva­ret på det spørgs­mål får lov til at stå hen i det uvis­se en rum tid end­nu. Tirs­dag valg­te lands­ret­ten nem­lig at stad­fæ­ste by­ret­tens ken­del­se om luk­ke­de dø­re i sa­gen.

Sy­geple­jer­skens for­sva­rer Jør­gen Lange ar­gu­men­te­re­de el­lers for at få dø­re­ne åb­net, så der kun­ne bli­ve sat en stop­per for det, han tid­li­ge­re har kaldt et ’ hem­me­lig­heds­kræm­me­ri’.

» Jeg fin­der det ik­ke ri­me­ligt, at nu er der gå­et om­kring fi­re må­ne­der, si­den hun blev an­holdt. At det fort­sat skal hol­des for luk­ke­de dø­re bør ik­ke få en blåstem­pling af lands­ret­ten. Min kli­ent har ik­ke haft et øn­ske om at skju­le no­get som helst, « sag­de Jør­gen Lange i lands­ret­ten tirs­dag for­mid­dag.

» Rent per­son­ligt har det på­vir­ket min kli­ent me­get at sid­de va­re­tægts­fængs­let i fi­re må­ne­der. Det har hun al­drig prø­vet før. Hun har al­drig væ­ret fængs­let før. Hun kan hel­ler ik­ke ta­le med sin fa­mi­lie om sa­gen på grund af dør­luk­nin­gen. Det er det, man gan­ske po­pu­lært kal­der græn­se­over­skri­den­de. «

Men lands­ret­ten valg­te at lyt­te til an­kla­ge­ren Je­a­net­te Win­centz Andersen, der lag­de vægt på, at man fort­sat mang­ler at af­hø­re 15- 20 per­so­ner, som ik­ke må få op­lys­nin­ger om sa­gen.

» Det, der er pro­ble­met, er for så vidt ik­ke, at der skul­le kom­me nye nav­ne frem, men at de per­so­ner, der kan kom­me til at skul­le vid­ne i sa­gen, kan kom­me til at få in­for­ma­tio­ner om de­tal­jer i sa­gen, og det er ska­de­ligt, « lød det fra dom­me­ren.

Sy­geple­jer­sken er sig­tet for at ha­ve dræbt de tre pa­tien­ter samt sig­tet for at ha­ve for­søgt at dræ­be en fjer­de.

Dra­be­ne og drabs­for­sø­get skal an­gi­ve­ligt ha­ve fun­det sted i tids­rum­met fra lør­dag 28. fe­bru­ar klok­ken 19 til søn­dag 1. marts klok­ken 07, hvor sy­geple­jer­sken var på ar­bej­de.

Ankla­ge­myn­dig­he­den sig­ter den 30- åri­ge kvin­de ef­ter straf­fe­lovens pa­ra­graf 237 om mand­drab ved at ha­ve gi­vet pa­tien­ter­ne et ukendt me­di­cin­præ­pa­rat in­tra­ve­nøst - alt­så ved ind­sprøjt­ning di­rek­te i en ve­ne.

Kvin­den har fra sa­gens start næg­tet sig skyl­dig i sig­tel­ser­ne. Lands­ret­ten stad­fæ­ste­de by­ret­tens be­slut­ning om at op­ret­hol­de va­re­tægts­fængs­lin­gen af sy­geple­jer­sken.

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Dø­re­ne for­bli­ver luk­ke­de i en tredob­belt drabs­sag fra Fal­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.