Po­li­ti­mand til­ta­les for snyd

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FUP­MA­GER

Statsad­vo­ka­ten an­kla­ger en 35-årig po­li­ti­mand for at ha­ve ta­get pen­ge fra færds­els­bø­der med sig hjem, og der­med er en op­sigtsvæk­ken­de sag nu klar til at kom­me for Ret­ten i Næst­ved.

» Han er an­kla­get for em­beds­mis­brug, un­der­slæb, do­ku­ment­falsk og brugs­ty­ve­ri, « for­tæl­ler po­li­ti­man­dens for­sva­rer Martin Cum­ber­land.

» Han skul­le ef­ter si­gen­de ha­ve stop­pet uden­land­ske stats­bor­ge­re og skre­vet dem nog­le bø­der for færds­els­for­se­el­ser, som er re­el­le, men han skul­le så ef­ter ankla­ge­myn­dig­he­dens op­fat­tel­se ha­ve stuk­ket pen­ge­ne i egen lom­me. Det dre­jer sig om cir­ka 30.000 kro­ner, « for­tæl­ler Martin Cum­ber­land.

Af ankla­ge­skrif­tet frem­går det des­u­den, at den 35-åri­ge skrev sms’er til sin kæ­re­ste i ko­de­sprog, når han hav­de ind­dre­vet bø­de­r­ne. Han skrev blandt an­det ’ el­sker dig 2.000 gan­ge’, ’ 3.000 kys’, ’ 3 ki­lo polsk kød’ og ’ 1.500 grøn­ne ær­ter fra en tyr­kisk mand’.

Po­li­ti­man­den, der næg­ter sig skyl­dig, til­ta­les og­så for at ha­ve brugt en po­li­ti­mo­tor­cy­kel og po­li­tiets pa­trul­je­bi­ler ube­ret­ti­get ved fle­re lej­lig­he­der.

Ar­kiv­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.