DAN­SE­DE REG­NEN VÆK

Ver­dens­stjer­ner­ne fra Roy­al Bal­let of Lon­don var tæt på at af­ly­se den flot­te open air fo­re­stil­ling i Nordsjælland

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk Martin Syl­vest ( fo­to)

Det var me­nin­gen, at ver­dens­bal­let- showet skul­le væ­re fo­re­gå­et i den bli­de, ned­gå­en­de af­ten­sol. Men to ti­mer før show- start vil­le vej­ret no­get an­det.

De før­ste regn­drå­ber pib­le­de ud af de til­ta­gen­de sky­er og tru­e­de bå­de pi­c­nic og bal­lets­howet på her­re­sæ­det Sølyst i Klam­pen­borg. Der var in­gen plan B, selv­om en af af­te­nens in­vi­te­re­de til­sku­e­re men­te, at der må­ske nok bur­de ha­ve væ­ret så­dan én, når nu man ken­der den dan­ske som­mer:

» Vej­ret er me­get svært at for­ud­si­ge, så det er ri­si­ko­en her i lan­det. Men man må gå ud fra, at der er no­gen, der har en plan B med et telt fra Silvan, « sag­de tid­li­ge­re vej­r­vært Mik­kel Føns­skov, da han an­kom sam­men med en lang ræk­ke an­dre ken­dis­ser, mens reg­nen stille si­le­de ned over Sølyst og for­vand­le­de sce­nen i den store park til en ve­ri­ta­bel skøjte­ba­ne.

Knust harpiks og kli­stret co­la

Men der blev ik­ke brug for over­dæk­ning. Kort før syv af ver­dens mest ta­lent­ful­de so­lo­dan­se­re skul­le træ­de op på den åb­ne uden­dørs sce­ne uden over­dæk­ning, for­bar­me­de vej­r­g­u­der­ne sig.

Sky­er­ne lys­ne­de en anel­se, og dan­ser­ne fra Lon­dons kon­ge­li­ge bal­let­kom­pag­ni, gik i gang med en hek­tisk kl­ar­gø­ring sam­men med as­si­sten­ter, der sva­be­de sce­nen for vand, hvor­ef­ter der blev strø­et knust harpiks og kli­stret co­la på sce­ne­gul­vet, så so­lo­dan­ser­ne kun­ne stå fast un­der piru­et­ter og spring.

Det er ot­ten­de år, at ver­dens­bal­let­ten med de bed­ste so­lo­bal­let­dan­se­re op­træ­der uden­dørs i lan­det, men før­ste gang de var i nær­he­den af København.

Årets hunk på vi­o­lin

Med sig hav­de en­sem­blets le­der Ste­ven McRae de dan­ske ope­ra­san­ge­re Jens- Chri­sti­an Wandt og Pe­ter Lo­da­hl, samt den fe­te­re­de og su­per skar­pe bri­ti­ske top- vi­o­li­nist Char­lie Siem, der ud­over at ha­ve spil­let med de stør­ste klas­si­ske or­ke­stre i ver­den og en stor so­lo­kar­ri­e­re, net­op er kå­ret som ’ årets hunk’ i den klas­si­ske ver­den, kun­ne kon­fe­ren­ci­er Jens Chri­sti­an Wandt op­ly­se, til pu­bli­kums udel­te be­gej­string.

Char­lie Siem selv så no­get be­tæn­ke­lig ud ved regn­vej­ret.

» Jeg kan ik­ke spil­le på sce­nen, hvis der kom­mer den mind­ste drå­be, « sag­de han til BT og kig­ge­de på sin vi­o­lin. En mo­del fra 1735, der har væ­ret ejet af den le­gen­da­ri­ske vir­tuos Ye­hu­di Me­nuhin. En pænt dyr mo­del til den net­te sum af 80 mil­li­o­ner kro­ner.

» Den er fra det at­ten­de år­hund­re­de, og den bli­ver to­talt øde­lagt, hvis den får vand, så må­ske skal jeg spil­le i et telt, « smi­le­de den ver­dens­be­røm­te vi­o­li­nist, der end­te med at gå på sce­nen al­li­ge­vel. Stå­en­de un­der en pa­ra­sol, så in­stru­men­tet ik­ke fik vand­ska­de.

Kort før showstart skil­te sky­er­ne sig og reg­nen stop­pe­de over her­re­sæ­det Sølyst i Klam­pen­borg. Og så kun­ne de emi­nen­te so­lo­dan­se­re Fran­cesca Hayward og Mar­ce­li­no Sam­bé træ­de op på den åb­ne sce­ne og le­ve­re en be­væ­gen­de pas de deux fra Sva­ne­sø­en for et be­gej­stret pu­bli­kum.

Li­se Nørgaard var til pi­c­nic og ver­dens­bal­let med sin man­ge­åri­ge ve­nin­de An­ne­li­se Bas­se, samt præst og de­bat­tør Katrine Lil­leør med sin mand Jo­akim Lil­holt. » Vi er in­vi­re­ret af min bed­ste ven Jens- Chri­sti­an Wandt, der syn­ger i af­ten, hvis vej­ret vil, smi­le­de Lil­leør. « » Jeg ser så me­get bal­let, jeg kan, og har set ver­dens­bal­let man­ge gan­ge før. Det er en stor op­le­vel­se, og en af de kun­star­ter jeg g hol­der al­ler­mest af, « sag­de Li­se Nørgaard.

» Jeg kan godt li­de den klas­si­ske bal­let- stil, « sag­de den nyud­nævn­te for­mand for Fol­ke­tin­get Pia Kjær­s­gaard, der el­lers mest er kendt for at væ­re til Fred­die Mercury og mu­si­cals. Hun var sam­men med man­den Hen­rik Thorup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.