Li­ne Baun an­mel­der hund­e­an­greb

Den kend­te tv- vært har valgt at gå til po­li­ti­et, ef­ter at en stor kamp­hund i for­gårs an­greb fa­mi­li­ens hund ’ Gum­le’

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

I for­gårs kun­ne den kend­te tv- vært fra TV2/ Lor­ry, Li­ne Baun Da­ni­el­sen, blot se på, da en hund af ra­cen thai rid­ge­ba­ck skam­bed og nær dræb­te hen­des hund Gum­le.

Gum­le måt­te ope­re­res i to ti­mer ef­ter an­gre­bet, som kun­ne ha­ve ko­stet ham li­vet, da hans ene lun­ge var mil­li­me­ter fra at per­fo­re­re.

Ef­ter­føl­gen­de var Li­ne Baun Da­ni­el­sen imid­ler­tid i tvivl om, hvor­vidt hun vil­le an­mel­de det umo­ti­ve­re­de an­greb til po­li­ti­et el­ler ej.

’ Eje­ren er na­tur­lig­vis ulyk- ke­lig og fryg­ter, at jeg an­mel­der over­fal­det. Hund­en er de­res fa­mi­lie - li­ge­som vo­res. (...) Nu skal jeg be­slut­te, om jeg - med eje­rens ord - vil væ­re bød­del og af­gø­re hans hunds frem­tid og gø­re en hel fa­mi­lie ulyk­ke­lig. El­ler om jeg med mi­ne eg­ne ord må væ­re en an­svar­lig sam­funds­bor­ger. For hvad hvis det sker igen? Og hvad hvis det er et men­ne­ske næ­ste gang?,’ skrev hun på Fa­ce­book.

Nu har den kend­te tv- vært, som igen­nem man­ge år var en af pro­fi­ler­ne på TV2, truf­fet sin be­slut­ning.

’ Jeg har nu gjort det, jeg vur­de­rer er rig­tigt, og an­meldt det til po­li­ti­et,’ skri­ver Li­ne Baun Da­ni­el­sen i et nyt op­slag på Fa­ce­book.

Der­med er hun på linje med bå­de si­ne eg­ne ven­ner og BT’s læ­se­re. I kom­men­tar­fel­tet un­der hen­des op­rin­de­li­ge Fa­ce­book- op­slag var langt stør­ste­delen af Li­ne Baun Da­ni­el­sens ven­ner eni­ge om, at an­gre­bet skul­le an­mel­des. I BT’s af­stem­ning men­te he­le 95 pro­cent af de over 25.000, som har stemt, at hun skul­le gå til po­li­ti­et.

’ Jeg og min fa­mi­lie hå­ber nu, at Gum­le kom­mer sig hur­tigt, og at myn­dig­he­der­ne træf­fer den af­gø­rel­se, som de me­ner er nød­ven­dig, sam­men med eje­ren af hund­en. De er selvsagt li­ge så ke­de af det, der er sket,’ skri­ver Li­ne Baun Da­ni­el­sen.

Gum­le ser ud til at slip­pe fra an­gre­bet uden mén.

’ Han er i bed­ring, og vi hå­ber ik­ke, han skal ope­re­res me­re,’ skri­ver tv- vær­ten.

Fo­to: Erik Ref­ner/ Fa­ce­book

Baun Da­ni­el­sen har valgt at gå til po­li­ti­et, ef­ter at fa­mi­li­ens hund ’ Gum­le’ i for­gårs blev an­gre­bet og skam­bidt af en stor kamp­hund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.