’ Jeg gav hen­de pil­ler før sex’

Ko­mi­ke­ren Bill Cosby går del­vis til be­ken­del­se i se­xsag

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

Ef­ter at ha­ve af­vist over 30 kvin­ders an­kla­ger om be­dø­vel­se og sex- over­greb fal­der Bill Cos­bys til­stå­el­se.

I retspa­pi­rer fra 2005 si­ger den i dag 77- åri­ge ame­ri­kan­ske ko­mi­ker så­le­des om et ukendt kvin­de­ligt be­kendt­skab fra sidst i 1970er­ne:

» Vi mød­tes ba­ck­s­ta­ge. Jeg gav hen­de Qu­aa­lu­des ( be­dø­ven­de me­di­cin, red.). Og så dyr­ke­de vi sex. «

I det ci­vi­le søgs­mål fra 2005 var Bill Cosby an­kla­get for at ha­ve be­dø­vet og vold­ta­get An­drea Con­stand - en kvin­de midt i ty­ver­ne.

Og selv­om Cosby i den­ne kon­kre­te for­bin­del­se ’ kun’ in­drøm­me­de, at han hav­de an­skaf­fet sig pil­ler til det før­nævn­te for­mål, ind­gik han og An­drea Con­stand et for­lig, hvor Cosby be­tal­te et ukendt er­stat­nings­be­løb.

Si­den den­ne ci­vi­le rets­sag har over 30 kvin­der, her­i­blandt en per­son­lig as­si­stent og sku­e­spil­le­ren Li­li Ber­nard, an­kla­get Bill Cosby for at ha­ve gi­vet dem pil­ler og si­den vold­ta­get dem.

Via sin ad­vo­kat Martin Sin­ger har Bill Cosby gang på gang an­ty­det el­ler di­rek­te sagt, at kvin­der­ne er fyldt med løgn og at de kun er ude ef­ter hans be­ty­de­li­ge for­mue - fle­re mil­li­ar­der kro­ner, iføl­ge bla­det For­bes Ma­ga­zi­ne.

Og selv­om næ­sten al­le de på­stå­e­de seksu­el­le over­greb ( pri­mært fra 70’ er­ne og 80’ er­ne) er for­æl­de­de i ret­tens øj­ne, så kan de net­op of­fent­lig­gjor­te retspa­pi­rer fra 2005 ind­le­de en ren retslavi­ne for den ver­dens­be­røm­te ko­mi­ker, der i 80er­ne slog igen­nem med fa­mi­lies­howet ’ The Cosby Show’.

Et for­bry­de­risk møn­ster

Ind­til nu har Bill Cosby nem­lig med held fast­holdt, at han in­tet ken­der til de på­stå­e­de be­dø­vel­ser og se­xover­greb. Men nu la­der det til, at der har væ­ret et møn­ster i Cos­bys seksu­el­le op­før­sel i lø­bet af de se­ne­ste 40 år.

Og selv­om de om­tal­te kvin­der ik­ke læn­ge­re kan hi­ve Cosby i ret­ten for se­xover­greb, så kan de sagsø­ge ham for at øde­læg­ge de­res go­de navn og ryg­te.

Og en ad­vo­kat for tre kvin­der i den ame­ri­kan­ske stat Mas­sa­chu­setts, Joe Cam­ma­ra­ta, si­ger iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters:

» De nye til­stå­el­ser vi­ser ty­de­ligt, at mi­ne kli­en­ter har for­talt sand­he­den. Bill Cosby in­drøm­mer, at han har brugt pil­ler for at få sex. «

Un­der af­hø­rin­gen i 2005 lød ord­veks­lin­gen imel­lem de an­kla­gen­de ad­vo­ka­ter og Bill Cosby bl. a. så­le­des:

Med Cos­bys eg­ne ord

Ad­vo­kat: ’ Hvor­dan hav­de du fo­re­stil­let dig for­lø­bet?’

Cosby: ’ Jeg gav hen­de Qu­aa­lu­des og der­ef­ter dyr­ke­de vi sex.’

Ad­vo­kat: ’ Da du an­skaf­fe­de Qu­aa­lu­des, var det da di­ne tan­ker, at du vil­le gi­ve stof­fet til un­ge kvin­der, som du hav­de lyst til at ha­ve sex med?’ Cosby: ’ Ja.’ Se­ne­re un­der af­hø­rin­gen genkal­der Cosby den­ne hæn­del­se med en ano­nym kvin­de i Las Ve­gas i slut­nin­gen af 1970’ er­ne:

Cosby: ’ Jeg gav hen­de Qu­aa­lu­des. Der­ef­ter dyr­ke­de vi sex.’

Og he­le for­lø­bet får An­drea Con­stands ad­vo­kat til at dra­ge føl­gen­de slut­ning:

’ Be­vis­ma­te­ri­a­let vi­ser et møn­ster, hvor den an­kla­ge­de ’ vej­led­te’ nai­ve, un­ge kvin­der og in­tro­du­ce­re­de stoffer for dem - bå­de med og uden kvin­der­nes vi­den, så han kun­ne op­nå seksu­el til­freds­stil­lel­se’.

Bill Cosby er end­nu ik­ke ble­vet dømt for no­gen for­bry­del­se. Og i går sag­de hans pu­bli­cist David Bro­kaw:

’ Vi reg­ner ik­ke med at ud­ta­le os i den­ne sag.’

Fo­to: AFP

Nu stram­mes net­tet om­kring den ver­dens­be­røm­te ko­mi­ker Bill Cosby.

Fo­to: Reu­ters

Sku­e­spil­le­ren Li­li Ber­nard er ba­re én af de over 30 kvin­der, der an­kla­ger Bill Cosby for se­xover­greb. Her ses Ber­nard med sin ad­vo­kat Gl­o­ria Al­l­red.

Re­k­la­me­fo­to fra ’ The Cosby Show’, der og­så blev vist på dansk tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.