Græken­land lover for­slag i dag

Den nye græ­ske fi­nans­mi­ni­ster gav kun de øv­ri­ge fi­nans­mi­ni­stre en over­ord­net mundt­lig præ­sen­ta­tion i af­tes

BT - - NYHEDER - Jakob Us­sing Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Det er ik­ke læn­ge­re ta­bu at næv­ne mu­lig­he­den for en græsk eu­ro­e­xit som en re­a­li­stisk mu­lig­hed.

Og ud­sig­ter­ne er ik­ke ble­vet bed­re af, at den nye græ­ske fi­nans­mi­ni­ster Euclid Tsa­ka­lo­tos kun har gi­vet de øv­ri­ge fi­nans­mi­ni­stre en mundt­lig og over­ord­net præ­sen­ta­tion af de græ­ske pla­ner på gårs­da­gens mø­de i eu­ro­grup­pen. Det skri­ver b. dk.

En of­fi­ci­el an­mod­ning fra Græken­land om en ny hjæl­pe­pak­ke in­klu­siv re­form­for­slag skul­le dog væ­re på vej in­den for de kom­men­de ti­mer.

» Han har ik­ke præ­sen­te­ret nye for­slag end­nu, men vil ret hur­tigt sen­de et nyt brev, der be­der om støt­te fra ESM ( eu­ro­lan­de­nes red­nings­fond, red.), og der­ef­ter vil han præ­sen­te­re for­slag fra den græsk si­de om, hvor­dan sub­stan­sen ser ud, hvis vi skal fin­de en af­ta­le, « sag­de Hol­lands fi­nans­mi­ni­ster Jero­en Di­js­sel­blo­em, der er for­mand for eu­ro­grup­pen, ef­ter gårs­da­gens mø­de.

Al­le­re­de her til mor­gen vil eu­ro­lan­de­ne så på en tele­kon­fe­ren­ce dis­ku­te­re an­mod­nin­gen. Her­ef­ter skal den vur­de­res hur­tigst mu­ligt med hen­blik på, at eu­ro­lan­de­ne kan ta­ge stil­ling til, om der er grund­lag for at gå i gang med at for­hand­le om et nyt hjæl­pe­pro­gram.

In­tet kon­kret

Di­js­sel­blo­em un­der­stre­ger dog, at det er for tid­ligt at vur­de­re, om der er grund til op­ti­mis­me.

Det gjor­de det og­så svært at ta­ge kon­kre­te be­slut­nin­ger på top­mø­det i af­tes i Bruxel­les for stats- og re­ge­rings­che­fer­ne i eu­ro­lan­de­ne.

Tys­klands kans­ler An­gela Mer­kel sag­de ved an­kom­sten til top­mø­det, at der sta­dig ik­ke er grund­lag for at ind­le­de for­hand­lin­ger om et nyt hjæl­pe­pro­gram og un­der­stre­ge­de, at der skal ske no­get i den­ne uge, el­lers er det for sent.

» Det dre­jer sig ik­ke læn­ge­re om uger, men kun få da­ge, « si­ger Mer­kel.

Og­så Mal­tas pre­mi­er­mi­ni­ster Jo­seph Muscat er util­freds med det mang­len­de græ­ske for­slag på skrift.

’ Fraværet af et kon­kret for­slag fra den græ­ske re­ge­ring hjæl­per ik­ke den­ne af­tens mø­de ( i går af­tes, red.) for eu­rozo­ne- le­der­ne,’ skri­ver han på sin Twit­ter- pro­fil.

Ved an­kom­sten til mø­det i eu­ro­grup­pen for eu­ro­lan­de­nes fi­nans­mi­ni­stre tid­li­ge­re i går blev der talt åbent om mu­lig­he­den for en græsk eu­ro­e­xit.

» Hvis jeg skal væ­re ær­lig, så kan jeg ik­ke ude­luk­ke et græsk exit, « sag­de Slovaki­ets fi­nans­mi­ni­ster Pe­ter Kažimír før mø­det, der ik­ke var slut, da den­ne avis gik i tryk­ken.

Fo­to: Reu­ters

Der var ik­ke gla­de mi­ner hos den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras ( uden slips), da han i går snak­ke­de med præ­si­den­ten for den eu­ro­pæ­i­ske cen­tral­bank Ma­rio Drag­hi. Til ste­de var og­så den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel og Frank­rigs Fran­cois Hol­lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.