Mo­der­ne skils­mis­se

Net­fl ix’ nye se­rie ’ Grace og Frankie’ ram­mer plet

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

En­gang for læn­ge si­den var skils­mis­se lidt af et ta­bu. Men i dag er det ik­ke no­get nyt. Og i den nye ame­ri­kan­ske Net­fl ix- se­rie ’ Grace og Frankie’ af­prø­ver fol­ke­ne bag 90er- hit­tet ’ Ven­ner’ igen den po­li­tisk kor­rek­te græn­se.

Så­le­des drop­per de to al­dren­de æg­te­mænd Sol og Ro­bert ( spil­let af hhv. Sam Wa­ter­ston fra ’ Law & Or­der’ og Char­lies le­gen­da­ri­ske far Martin She­en) de­res ko­ner for at bli­ve gift – med hin­an­den.

Og li­ge­som i bør­ne­bo­gen ’ Heks’, der blev om­talt på dis­se BT- si­der i går, und­gås næ­sten al­le skils­mis­se- kli­chéer med let og ele­gant hånd.

Selv­føl­ge­lig går eks- ko­ner­ne, spil­let af de to Hol­lywood­le­gen­der Ja­ne Fon­da og Li­li Tom­lin, først i selv­spind. Og selv­føl­ge­lig er hip­pi­en ( Toml­ins Frankie) og over­klas­ses­nob­ben Grace ( Ja­ne Fon­da) i be­gyn­del­sen og­så lidt fi rkan­te­de.

Et vel­dre­jet ma­nuskript

Men nu­an­cer­ne op­står hur­tigt, når de to le­gen­der sæt­ter tæn­der­ne i det vel­dre­je­de ma­nuskript. Og mod­spil­let fra her­re­si­den ( Wa­ter­ston og She­en) gør al­le­re­de eft er den før­ste af de i alt tret­ten epi­so­der, der nu lig­ger klar til strea­m­ing på Net­fl ix, ’ Grace og Frankie’ til ’ det-må- vi- setv’.

Co­me­ba­ck til ’ de gam­le’

Før Net­fl ix, Showti­me og HBO Nor­dic kun­ne det væ­re svært at fo­re­stil­le sig en ny ame­ri­kan­ske se­rie, hvor ho­ved­per­so­ner­nes gen­nem­snitsal­der lig­ger nord for de 75 år.

I da­gens ame­ri­kan­ske tv- land­skab spil­les er­far­ne ad­vo­ka­ter, hårdt prø­ve­de po­li­ti­de­tek­ti­ver og hel­te­mo­di­ge kirur­ger så­le­des oft est af bil­leds­køn­ne 22- åri­ge, der mest af alt lig­ner un­der­tøjs­mo­del­ler med ny- bob­bet hår og per­fekt ma­keup. Og Martin She­en har da hel­ler ik­ke lagt skjul på sin po­si­ti­ve over­ra­skel­se.

» Jeg tro­e­de knap mi­ne eg­ne ører, da jeg blev kon­tak­tet af Net­fl ix. Sik­ke et ma­te­ri­a­le og sik­ken chan­ce for bå­de sku­e­spil­le­re og pu­bli­kum, « si­ger She­en, der ik­ke har haft de store rol­ler, si­den tv- se­ri­en ’ Præ­si­den­tens mænd’ stop­pe­de.

Og­så plads til de un­ge

Men nu er ’ Grace og Frankie’ ik­ke et rent al­der­doms­hjem.

Så­le­des kom­mer de to pars dys­funk­tio­nel­le børn hur­tigt på ba­nen. Li­ge­som man­ge af ven­ner­ne be­un­drer de først fædre­nes mod til en­de­lig at væ­re sig selv. Men som de­tal­jer­ne duk­ker op og af­slø­res, bli­ver de li­ge så for­vir­re­de som al­le an­dre im­pli­ce­re­de. Og det er skønt at se bå­de mødre og fædre bli­ve kørt af spo­ret, når de voks­ne børn blot­læg­ger pro­ble­mer, der får de­res eg­ne til at bleg­ne.

Frem til ’ den store dag’

De før­ste 13 af­snit hand­ler pri­mært om Grace og Franki­es for­søg på igen at fi nde sig selv og ik­ke mindst ge­ne­tab­le­re de­res tab­te iden­ti­tet. Og ram­men er sat ved at sig­te på den store dag, hvor Sol og Ro­bert skal gift es.

Li­ge­som kvin­der­ne er de ivri­ge eft er at kom­me i gang med det nu 100 pro­cent ær­li­ge sid­ste kapitel af de­res sol­be­skin­ne­de L. A.- luksus­liv i vil­la­en med ud­sigt over Stil­le­ha­vet. Men det er selv­føl­ge­lig an­der­le­des svært for Grace og Frankie, der nær­mest er tvun­get til at bli­ve bo­fæl­ler.

Bå­de so­ci­alt og kær­lig­heds­mæs­sigt fø­ler da­mer­ne sig nem­lig helt og hol­dent nulstil­let. Og de­res nye placering i hie­rar­ki­et il­lu­stre­res smukt, da Frankie uden held ( og for før­ste gang i ty­ve år) for­sø­ger at kø­be en pak­ke smø­ger. Den un­ge mand bag di­sken er nem­lig me­re op­ta­get af en stor­bar­met ung pi­ge, der vil kø­be nog­le skra­be­lod­der.

Frankie ven­der sin nye ’ usyn­lig­hed’ til sin egen for­del. Hun stjæ­ler ci­ga­ret­ter­ne. Og her­med et to­nen sat for ’ Grace og Frankie’

De før­ste 13 af­snit af ’ Grace og Frankie’ lig­ger

klar på Net­fl ix

’’ Jeg tro­e­de knap mi­ne eg­ne ører, da jeg blev kon­tak­tet af Net­fl ix

Martin She­en

I går brag­te BT hi­sto­ri­en om Kim Fupz Aa­ke­sons nye skils­mis­se­bog for børn, ’ Heks’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.