Skils­mis­sen sat til mu­sik

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

Skils­mis­sen kan væ­re knu­sen­de. Men nog­le af vo­res stør­ste mu­si­kal­ske kunst­ne­re har og­så fun­det in­spira­tion i de stær­ke fø­lel­ser. Her er fem af de bed­ste ’ skils­mis­se­al­bum’. Vi ved godt, at bå­de Phil Coll­ins’ ’ Fa­ce Va­lue’ og Bob Dylans ’ Blood on the Tra­cks’ mang­ler.

PE­TER SOM­MER,

’ Alt for­ladt’ Mens eks- ko­nen Li­se Westzynt­hi­us gik hårdt på med san­gen ’ Jeg glæ­der mig ( til at slå dig ihjel)’, sat­ser Pe­ter Som­mer på den me­re ef­ter­tænk­som­me to­ne på sit skils­mis­se­al­bum ’ Alt for­ladt’.

MI­CHA­EL FALCH

’ Fod­spor i ha­vet’ Selv­om man er ro­ck­stjer­ne, er skils­mis­sen hård. Og den for­hen­væ­ren­de Ma­lurt­san­ger gør det bed­re end de fle­ste på det­te mester­værk.

3 COLD­PLAY

’ Ghost Sto­ri­es’ Hvor svært er det at bli­ve skilt fra Gwy­neth Pal­trow? Chris Martin gi­ver sva­ret på Cold­plays melan­kol­ske og me­lo­di­ø­se skils­mis­se­al­bum.

4 FLE­ETWOOD MAC,

’ Ru­mours’ Al­le fem med­lem­mer af den ame­ri­kan­ske mil­li­ongrup­pe over­ve­je­de se­ri­øst at slå hin­an­den ihjel un­der ind­spil­nin­gen af ver­dens må­ske bedst kend­te skils­mis­se­al­bum. Men re­sul­ta­tet er in­tet min­dre end mester­ligt.

5 BRU­CE SPRINGS­TE­EN,

’ Tun­nel of Love’ Bru­ce hav­de vist al­le­re­de mødt sin store kær­lig­hed Pat­ti, mens han lag­de sid­ste hånd på den­ne mester­li­ge af­sked til eks’en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.