Skils­mis­se på cel­lu­loid

BT - - KULTUR - Hen­ningHø­eg ho­eg@bt.dk

Nog­le gan­ge hjæl­per det, hvis man gør et al­vor­ligt em­ne mor­somt. An­dre gan­ge er der in­gen vej udenom: tin­ge­ne skal snak­kes igen­nem og ta­ges al­vor­ligt. Her er fem skils­mis­se­fi lm med hver sin to­ne. 1 ’ KRA­MER IMOD KRA­MER’

( 1979) Selv­om ’ Kra­mer imod Kra­mer’ er fyldt 36 år, så er den ame­ri­kan­ske Oscar- vin­der med Me­ryl Stre­ep og Dustin Hof­f­man i ho­ved­rol­ler­ne sta­dig den ul­ti­ma­ti­ve skils­mis­se­film. Her bli­ver der ik­ke lagt hu­mo­ri­sti­ske fin­gre imel­lem. Skils­mis­se gør ondt, og skils­mis­se ta­ger tid.

FILM: TOP FEM

2 ’ MRS DOUBTFIRE’

( 1993) I den mod­sat­te grøft ta­ger Ro­bin Wil­li­ams da­me­tøj på og la­der som om, han er fa­mi­li­ens nye skot­ske bar­nepi­ge. Han vil gø­re alt for at se si­ne børn. Fil­men har selv­føl­ge­lig en ’ lyk­ke­lig’ slut­ning: Mor og far flyt­ter sam­men igen.

3 ’ STEP­MOM’

( 1998) Sus­an Sa­ran­don er den dø­en­de bi­o­lo­gi­ske mor. Julia Ro­berts er den un­ge smuk­ke pap­mor. Og bør­ne­ne er skrup­for­vir­re­de. ’ Step­mom’ er ik­ke ver­dens bed­ste film. Men po­in­ter­ne er vel­men­te, og sku­e­spil­let er godt.

4 ’ THE SQUID AND WHA­LE’

( 2006) Som so­lid kon­trast til de let­te ko­me­di­er er det­te fan­ta­sti­ske dra­ma tungt, til ti­der de­pri­me­ren­de, men og­så vir­ke­lig skar­pt. Jeff Da­ni­els og Lau­ra Lin­ney er fa­bel­ag­ti­ge.

5 ’ FIRST WIVES CLUB’

( 1996) Hvis det skal væ­re mor­somt, så fås det ik­ke bed­re. Bet­te Mid­ler, Gol­die Hawn og Di­a­ne Ke­a­ton er in­tet min­dre end per­fek­te som de tre fan­ta­si­ful­de eks- ko­ne hæv­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.