Ni­ke- stift er klar til exit

51 år ef­ter at Ni­ke blev grund­lagt, gør Phil Knight klar til at gi­ve le­der­sta­fet­ten vi­de­re

BT - - NAVNE - Bi­bi Chri­sten­sen bi­bi@ ber­ling­s­ke. dk

» Hej. Mit navn er Phil Knight, og jeg tror ik­ke på re­k­la­mer. «

Så­dan præ­sen­te­re­de grund­læg­ge­ren af det den­gang un­ge sport­s­fir­ma Ni­ke sig, da han i 1976 hav­de sit før­ste mø­de med re­k­la­me­bu­reau­et Jo­hn Brown and Part­ners.

Man må for­mode, at Phil Knight hur­tigt lod sig over­be­vi­se. Året ef­ter lan­ce­re­de Ni­ke sin før­ste brand- re­k­la­me, og i dag reg­nes Ni­ke for at væ­re et af ver­dens mest gen­ken­de­li­ge brand. Ale­ne sel­ve bran­det an­slås af For­bes at ha­ve en vær­di om­kring de 19 mia. dol­lar.

Og det sælger: Om­sæt­nin­gen top­pe­de sid­ste år med 30 mia. dol­lar.

Ni­ke er me­re end en virk­som­hed. » Det har væ­ret mit livs pas­sion, « kon­sta­te­re­de den nu 77- åri­ge Phil Knight for­le­den, da han med­del­te, at han vil træk­ke sig fra for­mand­spo­sten og over­la­de le­del­sen til sin kron­prins, Ni­kes adm. di­rek­tør Mark Par­ker.

Svært ved at gi­ve slip

Helt for­svin­der han dog ik­ke. » Jeg ser frem til at bi­dra­ge til sel­ska­bets frem­tid læn­ge ef­ter, at mit for­mand­skab er slut­tet, « til­fø­je­de Ni­ke- stif­te­ren - uden at ud­dy­be.

Iagt­ta­ge­re sy­nes da og­så eni­ge om, at Phil Knight ik­ke er ty­pen, som har let ved at gi­ve slip. I hvert fald var det ik­ke en glat over­gang, da han i 2004 for­lod chef­po­sten: Ef­ter­føl­ge­ren Will Pe­rez holdt kun i 13 må­ne­der, før han blev skift et ud, an­gi­ve­ligt ef­ter sam­men­stød med Phil Knight, som si­ges at ha­ve skabt en tæt in­si­der­kul­tur i Ni­ke.

Vaf­fel­jern og ba­sket­ball

Den ame­ri­kan­ske sports­gi­gant be­gynd­te be­ske­dent i 1964 som Blue Ri­b­bon Sports og fo­ku­se­re­de da på at im­por­te­re ja­pan­ske sport­s­sko, som den sports­ga­le Phil Knight selv kør­te rundt og solg­te fra bags­mæk­ken på sin bil. Snart kom hans mak­ker i fir­ma­et, sport­stræ­ne­ren Bill Bower­man, på ide­en om selv at la­ve sport­s­sko.

Bower­man, der dø­de i 1999, var en op­fin­der­ty­pe og fandt på det ka­rak­te­ri­sti­ske møn­ster på Ni­ke- så­ler, der gi­ver et godt greb, da han un­der et eks­pe­ri­ment hæld­te fl yden­de la­tex på sin ko­nes vaf­fel­jern.

Hjer­nen bag

Men for­ret­nings­hjer­nen bag Ni­ke er Phil Knight, der op­rin­de­lig er jour­na­list, men fandt sit kald som iværk­sæt­ter un­der et MBA- stu­di­um. Han fan­ge­de hur­tigt be­tyd­nin­gen af kon­stant pro­dukt­for­ny­el­se og bil­lig pro­duk­tion i ud­lan­det - ik­ke al­tid uden kon­tro­ver­ser - men og­så af at få bå­de nye og etab­le­re­de sport­s­folk til at bru­ge Ni­kes pro­duk­ter. Mest mar­kant for­ment­lig ba­sket­ball- stjer­nen Mi­cha­el Jor­dan, der sta­dig si­ges at få 60 mio. dol­lar om året i Ni­ke-roy­al­ties, selv­om han ik­ke har spil­let pro­fes­sio­nelt si­den 2003. Li­ge­som Phil Knight op­rin­de - lig ik­ke tro­e­de på­re­k­la­mer, så var det hel­ler ik­ke ham, men en be­kendt, der i 1971 fo­re­slog nav­neskift et til Ni­ke, ef­ter den græ­ske sej­rs­gu­din­de. Og da han sam­me år fi k præ­sen­te­ret det nu be­røm­te ’ Swoosh’logo - som sel­ska­bet op­rin­de­lig be­tal­te søl­le 35 dol­lar for - var han hel­ler ik­ke im­po­ne­ret

» Jeg el­sker det ik­ke. Men jeg væn­ner mig nok til det, « lød kom­men­ta­ren.

Fo­to: AFP

I 2004 fra­t­rå­d­te Phil Knight som top­chef i Ni­ke. I 2016 fra­træ­der han som for­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.