Dyr­holm dan­ser

BT - - TV - DRA­MA 18: 00 19: 35 10: 35 12: 05 16: 45 21: 00 22: 35 00: 40- 06: 00 15: 00 13: 30

An­ni­ka ( Tri­ne Dyr­holm) er dan­sesko­le­læ­re­rin­dens dat­ter, og hun hjæl­per sin mor med at dri­ve sko­len. Hun vir­ker som en li­ge­til pi­ge, men An­ni­ka er al­drig helt slup­pet fri af sin do­mi­ne­ren­de mor. Så en dag mø­der hun den tav­se og ge­ner­te elek­tri­ker Las­se ( An­ders W. Bert­hel­sen), som hun ho­ved­kulds fo­rel­sker sig i. Men hem­me­lig­he­der lu­rer i kulis­sen, og det vi­ser sig hur­tigt, at Las­se må­ske ik­ke helt er den, han gi­ver sig ud for. Han gem­mer nem­lig på en mørk hem­me­lig­hed fra sin for­tid, som lang­somt be­gyn­der at kom­me op til over­fl aden. An- ni­ka mod­ta­ger en ræk­ke mysti­ske te­le­fo­nopkald, som af­slø­rer, at Las­se har sid­det i fængsel for en for­bry­del­se, han ik­ke kan hu­ske, han har be­gå­et. Men An­ni­ka kan ik­ke slip­pe fo­rel­skel­sen i Las­se og står nu over for val­get mel­lem at løs­ri­ve sig fra sin mor og over­gi­ve sig til kær­lig­he- den el­ler føl­ge sin mors råd og kom­me langt væk fra Las­se. Kan An­ni­ka til­gi­ve Las­ses for­tid? Fil­men er in­stru­e­ret af Per­nil­le Fi­s­cher Chris ten-

Med­vir­ken­de: sen, der og­så står bag fi lm som ” En so­ap”, ” En fa­mi­lie” og ” En du el­sker”, hvor Tri­ne Dyr­holm og­så har en af ho­ved­rol­ler­ne. ( TV 2)

Doub­le Troub­le – El­vis i kat­tepi­ne. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1967. Dom­men er af­sagt, sag­de hun. En­gelsk krimi fra 1964. ( T) Dra­ma i cir­kus. En­gelsk dra­ma fra 1962. ( T) Ban­dit­ten fra Me­xi­co. Ame­ri­kansk western fra 1953. ( T) Var­me mil­li­o­ner. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1968. ( T) Las­sie i kni­be. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1949.

( T) Al­le ti­ders sport­spi­ge. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1952.

To hår­de dren­ge fra Arizo­na. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1965. ( T) Tri­bu­te to a Bad Man. Ame­ri­kansk western fra 1956. Ord­ne­de for­hold. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1969.

Nat- tv.

Tri­ne Dyr­holm har ho­ved­rol­len som An­ni­ka i det dan­ske dra­ma ” Dan­sen” fra 2008, der er in­stru­e­ret af Per­nil­le Fi­s­cher Chri­sten­sen.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.