WOZ­NI­A­CKI VIN­DER WIM­B­LEDON

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 9 år si­den 2006:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Jo me­re du gi­ver ud, des me­re får du igen. Det er en er­fa­ring, som du vil op­le­ve i dag, og som i høj grad vil be­ri­ge din be­vidst­hed. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set hvad du gør i dag, så vil du ik­ke fø­le dig helt til­freds. Det er vig­tigt, at du kun gør det, som du vir­ke­lig in­derst in­de fø­ler er rig­tigt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Hand­le­kraft spla­ne­ten Mars er i dit tegn. Det sæt­ter ek­stra fo­kus på valg og be­slut­nin­ger, og du må ger­ne væ­re egoi­stisk. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du har de bedst tæn­ke­li­ge aspek­ter til, at du i dag kan få lov til at gø­re næ­sten præ­cis, hvad du øn­sker. Så nu gæl­der det om at væl­ge. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der lig­ger fl ere spæn­din­ger i luft en, end du nok egent­lig bry­der dig om. Du får ik­ke lov til at sprin­ge over, hvor gær­det er la­vest, Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor der lig­ger prak­ti­ske op­ga­ver og ven­ter. Sam­ti­dig op­le­ver du et godt for­hold til an­dre men­ne­sker. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Sam­ti­dig er det dog vig­tigt, at du he­le ti­den hu­sker at sæt­te de græn­ser, som er vig­ti­ge for din per­son­lig­hed. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du har ik­ke helt den fri­hed, som du kun­ne øn­ske dig. Uan­set hvem du er sam­men med, el­ler hvad du skal, så skal du hu­ske at sæt­te di­ne græn­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

20). ( Svær 55). ( Mid­del 27). ( Nem

Den 15- åri­ge dan­ske Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vandt årets Wim­b­ledon- mester­skab for ju­ni­o­rer. I fi­na­len slog hun slo­ve­ne­ren Mag­da­le­na Ry­ba­ri­ko­va i tre sæt.

Det er end­nu ik­ke lyk­ke­des for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki at vin­de tur­ne­rin­gen som se­ni­or. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.