De for­had­te s

Årets bro­sten­se­ta­pe får næp­pe li­ge så af­gø­ren­de be­ty dning

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - Fo­to: Nils Meilvang, EPA, AFP og Reu­ters

VIN­DE­RE OG TA­BE­RE

Mads Kind­berg Ni­el­sen

Las­se Vø­ge

Al­ver­dens Tour- fans jub­le­de, mens man­ge af ryt­ter­ne tog sig fortviv­let til ho­ve­d­et, da ru­ten til fj er­de eta­pe i årets Tour de Fran­ce blev off ent­lig­gjort i ok­to­ber.

For nok en gang skul­le fel­tet fø­res hen over de fryg­te­de bro­stens­styk­ker. Et un­der­lag, der al­tid er en ga­ran­ti for kæm­ped­ra­ma, store tri­um­fer og fa­ta­le ned­t­u­re.

BT gi­ver dig her et over­blik over de 10 vig­tig­ste hi­sto­ri­er fra da­gen på de for­had­te bro­sten. Jakob Fuglsang måt­te end­nu en gang ned og sma­ge på Tou­ras­fal­ten, da han li­ge før en af de lange pavéer styr­te­de i et vå­dt sving. Det ko­ste­de for Asta­na, der måt­te und­væ­re dan­ske­ren som træk­he­st i et par ki­lo­me­ter. Men han kom fl ot tilbage og slut­te­de vær­digt med en stærk fø­ring for kap­ta­jn Vin­cen­zo Ni­ba­li. Eft er­føl­gen­de kun­ne Fuglsang smi­le af sit uheld. » Jeg måt­te sgu li­ge ned at lig­ge igen. Hju­le­ne røg plud­se­lig væk un­der mig i et ski­deg­lat sving. Men jeg lan­de­de hel­dig­vis på rø­ven og kun­ne lyn­hur­tigt kom­me op igen. «

Jakob Fuglsang ærg­re­de sig eft er­føl­gen­de over, at Asta­nas hid­si­ge kør­sel på pavéer­ne ik­ke hav­de den øn­ske­de eff ekt.

» Der var for me­get mod­vind ude på sel­ve bro­stens­styk­ker­ne. Og det gjor­de, at det var alt for nemt at sid­de på hjul. Vi kun­ne ik­ke gø­re me­re, end vi gjor­de, og jeg sy­nes, at vi kør­te en god eta­pe. Vi sad frem­me og var på in­tet tids­punkt på bag­kant. Og så tab­te vi ik­ke tid, hvil­ket al­tid er værd at ta­ge med. « Trek- Fa­ctorys bomstær­ke Bauke Mol­le­ma har i al ube­mær­ket­hed kørt sig selv i stil­ling til at sky­de sig ind i top 10 for tred­je år i træk, når Tou­ren ram­mer hans fo­re­truk­ne ter­ræn – bjer­ge­ne.

Den 28- åri­ge hol­læn­der, der lig­ger på en sam­let 12. plads med et mi­nut og 21 se­kun­der op til To­ny Martin, var med helt frem­me, hver gang fel­tet ram­te en af gårs­da­gens syv pavéer.

Han hø­ste­de og­så stor ros af sport­s­di­rek­tør Kim Andersen:

» Han kø­rer en me­get fl ot eta­pe. Han er først og frem­mest en stor fi gh­ter, og han kø­rer som sæd­van­ligt fl ot på bro­ste­ne­ne. Vi skal ha­ve ham i top ot­te, det er – samt en eta­pe­sejr – vo­res helt store mål. Det kan vi jo kon­cen­tre­re os om, nu hvor Can­cel­la­ra desvær­re er ude. «

Bauke Mol­le­mas bed­ste re­sul­tat i Tour de Fran­ce er en sjet­te­plads i 2013. Sid­ste år slut­te­de han på en 10. plads. Det er fem­te gang, han kø­rer ver­dens stør­ste eta­pe­løb.

ONS­DAG 8. JULI 2015 Da­gens helt store ta­ber var uden tvivl sid­ste års sam­le­de num­mer tre, Thi­baut Pi­not ( FdJ). Først blev den fran­ske ynd­ling ramt af punk­te­ring med om­kring 30 ki­lo­me­ter igen - me­ka­ni­ke­ren var en krig om at kom­me frem med et nyt hjul, og det fi k han i den grad og­så at vi­de af en ra­sen­de Pi­not.

Et par ki­lo­me­ter læn­ge­re frem­me var den igen gal me­dud­sty­ret, og en nu rød­g­lø­de­n­de Pi­not ham­re­de den de­fek­te cy­kel i as­fal­ten. Han end­te med at ta­be næ­sten tre og et halvt mi­nut til de øv­ri­ge klas­se­ments­ryt­te­re. Al­ber­to Con­ta­dor kør­te den sid­ste del af eta­pen på et smadret hjul og und­gik me­get im­po­ne­ren­de tab af dy­re­ba­re se­kun­der til de tre store kon­kur­ren­ter i klas­se­men­tet.

» Jeg kun­ne ty­de­ligt mær­ke, at no­get var galt med hju­let. Men jeg er nødt til at tak­ke mi­ne hold­kam­me­ra­ter, som holdt mig ude af pro­ble­mer he­le vej­en til slut­nin­gen af eta­pen. «

Spa­ni­e­ren har ik­ke bro­sten som sit ynd­lings­un­der­lag - det skal hel­le­re gå stejlt opad på so­lid as­falt. Det var ik­ke til at se fra Se­raing til Cam­brai.

ni­el@ sporten. dk

lavg@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.