Stens regn­skab

For klas­se­men­tet som sid­ste år, men den var ik­ke ke­de­lig af den grund

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS -

ONS­DAG 8. JULI 2015 Tin­koff - Saxos dan­ske de­butant, Mi­cha­el Val­gren, kør­te i mål med ar­me­ne og an­sig­tet smurt ind i bro­stens­støv og mud­der. Før eta­pen hav­de den un­ge dan­sker til go­de at vi­se sig frem helt op­pe i spid­sen af fel­tet. Det har han ik­ke læn­ge­re. For plud­se­lig – da eta­pen var på sit al­ler­mest hek­ti­ske og tem­po­fyld­te – skød den blon­de thy­bo frem som en nytårs­ra­ket og gav Al­ber­to Con­ta­dor et trygt hjul at føl­ge.

» Jeg hav­de sgu egent­lig me­get go­de ben, og jeg brug­te det ene skud, jeg hav­de i bøs­sen. Det er sjæl­dent, at man har me­re end ét på det­te ni­veau. De eft er­føl­gen­de sid­ste 25 ki­lo­me­ter måt­te jeg ba­re kø­re i mål stille og ro­ligt, « sag­de Val­gren.

Den 23- åri­ge dan­sker var eft er­føl­gen­de let­tet over, at al­le hans hold­kam­me­ra­ter kla­re­de sig i mål helskin­det.

» Hel­dig­vis und­gik vi alt for me­get dra­ma­tik. På et tids­punkt blev jeg ramt af et par regn­drå­ber, hvor jeg nå­e­de at tæn­ke ’ Åh nej, nu bli­ver det lort’. Men hel­dig­vis be­gynd­te det ik­ke for al­vor. « Den for­sva­ren­de Tour de Fran­ce- vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, var eta­pens ab­so­lut­te ho­ved­per­son. Hans vove­mod på pavéer­ne var en me­ster vær­digt. Asta­na- hol­det do­mi­ne­re­de eta­pen, men an­stren­gel­ser­ne bar ik­ke me­gen frugt.

Ni­ba­li, der sid­ste år grund­lag­de en stor del af sin sam­le­de sejr på de regn­vå­de pavéer med god hjælp fra Jakob Fuglsang, fi k dog sendt et sig­nal til de øv­ri­ge Tour- fa­vo­rit­ter, om at han er kom­met for at kæm­pe for sin ti­tel. Gang på gang fi k ita­li­e­ne­ren, der har få­et skudt i sko­e­ne, at hans Tour- sejr sid­ste år kom på en bil­lig bag­grund, for­di bå­de Chris Froo­me ogt Al­ber­to Con­ta­dor ud­gik, pa­nik­ken frem i kon­kur­ren­ter­nes an­sig­ter, når han ham­re­de af sted over de stø­ve­de bro­sten.

Han var eft er­føl­gen­de for­ban­det over, at vej­r­g­u­der­ne ik­ke ho­no­re­re­de hans store ind­sats.

» Det var alt for tørt, hvil­ket gjor­de det min­dre far­ligt end sid­ste år, og der­for var det nær­mest umu­ligt at gø­re en for­skel, « kla­ge­de ita­li­e­ne­ren, da han rul­le­de i mål i Cam­brai. Etixx- Qu­i­ck­Steps dan­ske sport­s­di­rek­tør, Bri­an Holm, smi­le­de fra øre til øre over To­ny Mar­tins eta­pe­sejr og erobring af den gu­le trø­je på den be­ryg­te­de bro­sten­se­ta­pe i Tour de Fran­ce.

» To­ny er en af de mest vel­lid­te ryt­te­re på hol­det. Al­le el­sker To­ny. Han er et dej­ligt men­ne­ske. Hvis man kan kom­me ud over sit eget store ego som sport­s­di­rek­tør, er det no­get af det bed­ste, der kun­ne ske, at To­ny vandt, « sag­de Bri­an Holm.

Den 30- åri­ge ty­sker med kæ­le­nav­net ’ Pan­zerwa­gen’ er en er­fa­ren her­re i Tour de Fran­ce- re­gi og ny­der ut­ro­lig stor respekt – ik­ke kun i kraft af sin per­son­lig­hed, men og­så for­di han som in­gen an­den ge­ne­re­rer ut­ro­li­ge mæng­der watt, når han sæt­ter de ty­ske stæn­ger i sving i pe­da­ler­ne.

Det var To­ny Mar­tins fem­te eta­pe­sejr i Tour de Fran­ce, men den før­ste, der ik­ke var på en en­kelt­start. Til gen­gæld er det en ukendt for­nem­mel­se for ham at kø­re i den gu­le fø­rer­trø­je. Sid­ste år ud­gik Chris Froo­me kort før bro­ste­ne­ne i Tour de Fran­ce med en bræk­ket hånd. I år lig­ne­de han en mand, der ik­ke har la­vet an­det end at kø­re på det ujæv­ne un­der­lag he­le li­vet.

Godt nok mi­ste­de Froo­me den gu­le trø­je til To­ny Martin, men for Team Sky- ryt­te­ren hand­le­de det om at kom­me i mål med li­vet i be­hold.

» Jeg føl­te mig ik­ke rig­tig pres­set så­dan for al­vor på bro­sten­se­ta­pen. Vi hav­de me­get mod­vind der­u­de på pa­veér­ne, så det var svært at gø­re en for­skel. Mi­ne ben var go­de selv eft er 200 ki­lo­me­ter, men jeg må sta­dig tak­ke mi­ne hold­kam­me­ra­ter. Det var en god dag for os al­le sam­men, « sag­de Froo­me for­an et kæm­pe op­bud af jour­na­li­ster og fans ved den store hold­bus.

Vin­de­ren fra 2013 var dog tæt på at styr­te, da Ka­tus­has Ja­copo Gu­ar­ni­e­ri trak ud til høj­re, bedst som Froo­me var ved at over­ha­le ham. På ekvi­li­bri­stisk manér gen­fandt bri­ten dog ba­lan­cen på kants­te­nen og kun­ne kø­re vi­de­re. To su­per­stjer­ner i sam­me hold­bus kan ska­be kon­fl ik­ter – og det sy­nes at væ­re til­fæl­det mel­lem Mo­vistar- ryt­ter­ne Nairo Qu­in­ta­na ( tv.) og Alejan­dro Val­ver­de ( th.) på bro­ste­ne­ne i Frankrig. Den co­lom­bi­an­ske kla­trer og kap­ta­jn har for­ment­lig væ­ret klar til at gi­ve Val­ver­de et gok i hjel­men, da spa­ni­e­ren op­for­dre­de front­grup­pen til at kø­re med Qu­in­ta­na hæn­gen­de bag­ved.

Hel­dig­vis for Mo­vistar tab­te Qu­in­ta­na ik­ke dy­re­ba­re se­kun­der til kon­kur­ren­ter­ne i klas­se­men­tet. Men mon ik­ke Val­ver­de har få­et en or­dent­lig om­gang skæl­dud i eva­lu­e­rin­gen af eta­pen? BMC Ra­cing Teams ame­ri­kan­ske kap­ta­jn, Tejay van Gar­de­ren, var im­po­ne­ret over sit hold, der do­mi­ne­re­de ad fl ere om­gan­ge på bro­ste­ne­ne. Det er ik­ke for sjov, at det schweizisk- ame­ri­kan­ske team fø­rer hold­kon­kur­ren­cen.

» Det er nog­le hår­de fy­re, og de kø­rer ger­ne igen­nem en mur­stensvæg for dig. Hol­det var vir­ke­lig fan­ta­stisk. Det sad kon­stant i front og sør­ge­de for mig he­le da­gen, og jeg er ba­re glad for at væ­re kom­met uskadt gen­nem eta­pen, « sag­de ame­ri­ka­ne­ren, der lig­ger num­mer tre i den sam­le­de stil­ling.

Da­ni­el Oss og Da­ni­lo Wyss tog fl ere solide fø­rin­ger, men desvær­re lyk­ke­des pla­nen med at kø­re van Gar­de­ren i gult ik­ke i den­ne om­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.