Kom­men­tar En sejr for de hø­je­re prin­cip­per

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - Fo­to: Reu­ters

DET VAR IK­KE ba­re en po­pu­lær og fortjent sejr til To­ny Martin på den store bro­sten­se­ta­pe. Hvis man skal svin­ge sig lidt op i de hø­je­re luft lag – med ri­si­ko­en for at fal­de så me­get dy­be­re – var det og­så en sejr for de hø­je­re prin­cip­per, da man­den, de kal­der ’ Pan­zerwa­gen’, bra­ge­de ale­ne af­sted eft er mø­det med de for­kætre­de og fa­sci­ne­ren­de bro­stens­styk­ker. TO­NY MARTIN HAV­DE i den grad fortjent at ta­ge sin fem­te og må­ske smuk­ke­ste eta­pe­sejr i Tour de Fran­ce og end­da kom­me i den gu­le trø­je. Ik­ke så me­get for­di den 30- åri­ge tem­po­spe­ci­a­list mis­se­de sej­ren på før­ste­da­gens en­kelt­start i Hol­land. El­ler for­di han var et søl­le, hjer­teskæ­ren­de se­kund fra den gu­le trø­je eft er at ha­ve myr­det sig selv for at træk­ke sit kor­pus op ad Mur de Huy.

Nej, når To­ny Martin fortje­ner de sve­dig­ste hånd­tegn, er det, for­di han i en eft er­hån­den lang og so­lid kar­ri­e­re har stå­et for alt det, man ger­ne vil frem­hæ­ve som en ker­ne­vær­di i cy­kel­spor­ten. Li­ge fra det unik­ke ta­lent, den mi­nu­tiø­se for­be­re­del­se, de­tal­je­fi kse­rin­gen og viljen til at kø­re i hol­dets tje­ne­ste og vir­ke­lig gi­ve sig til sid­ste re­ne blod­s­drå­be. Men vig­tigst af alt, at To­ny Martin på sin egen må­de har for­må­et at ar­bej­de for at gi­ve cy­kel­spor­ten i Tys­kland no­get af den tab­te tro­vær­dig­hed tilbage. Hvil­ket er en be­drift , som har væ­ret me­re op ad bak­ke end at kø­re en mel­lem­s­vær bjer­ge­ta­pe. SOM KNÆGT VOK­SE­DE To­ny Martin op med en næ­se­grus be­un­dring for det ty­ske år­hund­re­de­ta­lent Jan Ul­l­rich og re­sten af Team T- Mo­bi­le. Da man­ge af hol­dets eft er­hån­den for­hen­væ­ren­de ryt- te­re gik til be­ken­del­se i 2007 ( in­klu­si­ve Bjar­ne Ri­is, red.), var det et hårdt slag for To­ny Martin.

» Jeg hav­de al­tid ger­ne vil­let nå til et punkt, hvor jeg skul­le kø­re Tour de Fran­ce, og Jan Ul­l­rich var en rig­tig su­per­stjer­ne. Han var min fa­vo­rit, men så kom det ud, at bå­de han og man­ge an­dre hav­de snydt, og at do­ping var ret al­min­de­ligt i cy­kel­spor­ten. Det var så skuff en­de, at jeg måt­te spør­ge mig selv, om det vir­ke­lig var en sport, jeg hav­de lyst til at fort­sæt­te i, « for­tal­te Martin i 2009 i et in­ter­view med New York Ti­mes.

Hvis no­gen har mær­ket de kon­se­kven­ser og det tab af an­er­ken­del­se og tro­vær­dig­hed, cy­kel­spor­tens se­ri­elt til­ba­ge­ven­den­de skan­da­ler har be­ty­det, er det ge­ne­ra­tio­nen af ty­ske ryt­te­re eft er na­tio­na­li­ko­net Jan Ul­l­ri­chs fald.

Den ty­ske TV- sta­tion ARD er først nu vendt tilbage til Tour de Fran­ce eft er en pau­se på tre år. Cy­kel­spor­ten i Eu­ro­pas stør­ste og ri­ge­ste land har op­le­vet sponsor­fl ugt, det store eta­pe­løb Deut­schland Tour er som man­ge an­dre løbs­be­gi­ven­he­der for­s­vun­det fra ka­len­de­ren, og det er ken­de­teg­nen­de, at et Tour­hold som Bora- Ar­gon er med på et wild card uden no­gen stjer­nespæk­ket be­sæt­ning. Mil­dest talt.

Og­så set i det lys var det fi nt at se To­ny Martin vin­de i går. Og for den sags skyld, at lands­man­den, den po­li­ti­ud­dan­ne­de Jo­hn De­gen­kolb, blev nr. to på bro­sten­se­ta­pen fra Se­raing til Cam­brai. Beg­ge har de oft e og uden slin­ger i mælet ta­get af­stand fra do­ping, selv om de so­ci­a­le me­di­er med van­lig ky­nis­me og bo­de­ga- lo­gi­ke­rens kon­spira­to­ri­ske på­stå­e­lig­hed ik­ke er i stand til at ta­ge selv æresord for go­de va­rer.

Det kan væ­re svært, in­drøm­met. Men i mi­ne øj­ne var To­ny Mar­tins sejr og­så en moralsk sejr. Den er al­tid til­trængt.

ONS­DAG 8. JULI 2015

To­ny Martin ly­ste af glæ­de over sin eta­pe­sejr, der sam­ti­dig brag­te ty­ske­ren i spid­sen for Tour de Fran­ce – sym­bo­li­se­ret med den gu­le trø­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.