I gult på lånt cy­kel

To­ny Martin punk­te­re­de bro­sten­se­ta­pen, men hvad gjor­de det, når han lån­te en cy­kel af en hold­kam­me­rat og kør­te først i mål al­li­ge­vel

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS - EN VEN I NØ­DEN Mads Kind­berg Ni­el­sen og Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dklavg@sporten.dk

Du fin­der først ud af, hvem der er di­ne rig­tig go­de hold­kam­me­ra­ter i Tour de Fran­ce, når du står i pro­ble­mer til langt over cy­kel­so­k­ker­ne.

Det må væ­re lær­dom­men for To­ny Martin, der ban­ke­de først over stre­gen i den nord­fran­ske by Cam­brai på hold­kam­me­ra­ten Mat­teo Tren­tins cy­kel. Og lær­dom­men for al­le an­dre ryt­te­re for den sags skyld.

For hvor Alejan­dro Val­ver­de nær­mest op­for­dre­de fel­tet til at kø­re vi­de­re, da hans Mo­vistar- kap­ta­jn, Nairo Qu­in­ta­na, hang for­pu­stet med tun­gen helt ned på de stø­ve­de bro­sten, så of­re­de Tren­tin sig i den grad for den ty­ske ’ Pan­zer- wa­gen’. Sik­ke en for­skel.

Mat­teo Tren­tin hav­de dog et en­kelt be­ske­dent krav, når han nu hav­de of­ret sig selv ved at ud­le­ve­re no­get så per­son­ligt som sit eget trans­port­mid­del.

» Jeg vil ha­ve min cy­kel ma­let gul til i mor­gen ( i dag, red.), « jo­ke­de Tren­tin ef­ter eta­pen med hen­vis­ning til, at To­ny Martin ero­bre­de den gu­le trø­je fra Team Skys Chris Froo­me.

I et kort øje­blik tav han, men smilet fjer­ne­de sig al­drig fra ita­li­e­ne­rens an­sigt. Så fort­sat­te han i sam­me mun­tre stil

» Jeg gav To­ny min cy­kel li­ge med det sam­me. Nu hå­ber jeg ba­re, at han ik­ke stjæ­ler min cy­kel for re­sten af Tou­ren, « sag­de Mat­teo Tren­tin for­an Etixx- Qu­i­ck­Steps hold­bus.

Svært at fat­te

To­ny Martin kun­ne nær­mest ik­ke for­stå, at det lyk­ke­des ham at kom­me over stre­gen som før­ste mand – og så på en an­dens cy­kel.

» Ef­ter en punk­te­ring og et cy­kel­skift lyk­ke­des det mig at kom­me fri med fem ki­lo­me­ter tilbage. Der var in­gen af de an­dre fa­vo­rit­ter, der vir­ke­de som om, de vil­le prø­ve at hen­te mig, og så fik jeg hul, « sag­de To­ny Martin.

I Etixx-Qu­i­ck­Steps sports- di­rek­tør­bil sid­der Bri­an Holm un­der he­le Tou­ren og di­ri­ge­rer si­ne ryt­te­re som var de ak­tø­rer i com­pu­ter­spil­let Pro Cycling Ma­na­ger.

Vil­le sat­se på Ca­ven­dish

4. eta­pe var in­gen und­ta­gel­se for den far­ve­ri­ge dan­sker, der fak­tisk . hav­de be­gra­vet drøm­men om en eta­pe­sejr i det nord­fran­ske støv ef­ter To­ny Mar­tins punk­te­ring.

» Vi over­ve­je­de, om han skul­le kø­re for eta­pe­sej­ren, men da To­ny så punk­te­re­de, tænk­te vi, det vil­le væ­re bedst at kø­re for Ca­ven­dish i ste­det. Og så stak To­ny Martin af­sted i det sam­me, « sag­de Bri­an Holm.

Stem­nin­gen i Etixx- Qu­i­ck- Steps hold­bus var alt an­det end god ef­ter 2. eta­pe fra Utrecht til Zelan­de, da Mark Ca­ven­dish med Bri­an Holms ord la­ve­de ’ et hi­sto­risk fuck­up’ af di­men­sio­ner.

Ca­ven­dish stop­pe­de med at spur­te kort før stre­gen, og det be­tød, at Fa­bi­an Can­cel­la­ra, der nu er ud­gå­et af lø­bet, snup­pe­de bonus­se­kun­der og den gu­le trø­je for næ­sen af To­ny Martin, der el­lers vil­le ha­ve ero­bret det pre­sti­ge­fyld­te kleno­die.

Da­gen ef­ter – på 3. etapr – var uhel­det igen ude ef­ter To­ny Martin, da Chris Froo­me med et vildt ridt op til Huy tjen­te så man­ge bonus­se­kun­der, at han li­ge ak­ku­rat snup­pe­de den gul­de trø­je med søl­le ét se­kund ned til To­ny Martin.

Men al mod­gan­gen blev skub­bet i bag­grun­den i går. Og nu er der igen liv og gla­de da­ge i Etixx-Qui­ck­Step- bus­sen.

Da To­ny så punk­te­re­de, tænk­te vi, det vil­le væ­re bedst at kø­re for Ca­ven­dish i ste­det. Og så stak To­ny Martin af­sted i det sam­me

Bri­an Holm

Fo­to: Reu­ters

To­ny Martin på mål­stre­gen – på sin util­pas­se­de lå­ne­cy­kel og med det jag­ten­de felt in­den for syns­vid­de – kan næ­sten ik­ke fat­te, at det en­de­lig lyk­kes ham at ero­bre den gu­le fø­rer­trø­je – og eta­pe­sej­ren som en yderst be­ha­ge­lig si­de­ge­vinst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.