Im­po­ne­ret over Froo­me

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS - MAGT­DE­MON­STRA­TION Las­se Vø­ge og Mads Kind­berg Ni­el­sen lavg@sporten.dk, ni­el@sporten.dk

Hvis Tour de Fran­ce- kon­kur­ren­ter­ne hav­de tro­et, at de kun­ne såre Sky­kap­ta­jn Chris Froo­me på gårs­da­gens store bro­stens­ud­for­dring, måt­te de ha­ve væ­ret over­or­dent­ligt skuf­fe­de, da de tril­le­de over målst­tre­gen i Cam­brai.

For i fi­na­len var det fak­tisk de øv­ri­ge fa­vo­rit­ter, der måt­te bi­de tæn­der­ne sam­men for at hol­de hjul på Froo­me, der el­lers ik­ke har ry for at væ­re en pavé­spe­ci­a­list. Og den ke­ny­ansk­fød­te bri­tes im­po­ne­ren­de kør­sel ka­ste­de respekt af sig ved kon­kur­ren­ter­nes hold­bus­ser.

» Jeg sy­nes vir­ke­lig, det var flot kørt af Froo­me. Det er en helt ny Froo­me i for­hold til sid­ste år. Han var vå­gen, da Ni- ba­li an­greb, og det er vir­ke­lig stærkt, når han er de­ci­de­ret bjer­gryt­ter, « lød de ro­sen­de ord hos Etixx- Qu­i­ck­Steps dan­ske sport­s­di­rek­tør, Bri­an Holm.

Kim Andersen, dansk sport­s­di­rek­tør hos Trek Fa­ctory, me­ner, at Froo­me li­ge nu må væ­re man­den, de an­dre fa­vo­rit­ter skal jag­te.

» Han kør­te frem­ra­gen­de der­u­de i dag, Og som det ser ud li­ge nu, er han den stær­ke­ste af de fi­re fa­vo­rit­ter, « for­tal­te Kim Andersen.

Og­så på de to fo­re­gå­en­de etaper hav­de Froo­me luf­tet stor­for­men. Først var han med til at kø­re Vin­cen­zo Ni­ba­li ( Asta­na) og Nairo Qu­in­ta­na ( Mo­vistar) ag­ter­ud i si­de­vin­den på eta­pen til Zélan­de, og mandag ryk­ke­de han fra Con­ta­dor & co. på Mur de Huy.

Og spørgs­må­let er, om Sky- stjer­nen ik­ke al­le­re­de nu har kørt sig i stil­ling som stor­fa­vo­rit til at kø­re ind i Pa­ris i gult? Over­ho­ve­det ik­ke, me­ner Kim Andersen.

» Det kan man slet ik­ke si­ge no­get om på nu­væ­ren­de tids­punkt. Tou­ren er jo slet ik­ke be­gyndt end­nu. «

Fo­to: EPA

Chris Froo­me vir­ker uhyg­ge­lig stærk i årets Tour.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.