DER­FOR GIK DET GALT IGEN

Tre tid­li­ge­re Grand Slam- vin­de­re og ver­dens­rang­liste­et­te­re gi­ver de­res bud på, hvor­for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki igen snub­le­de ved Wim­b­ledon og gi­ver råd til, hvor­dan hun kom­mer vi­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - WIM­B­LEDON Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@sporten.dk

Selv om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is del­ta­gel­se i årets Wim­b­ledon- tur­ne­ring er et over­stå­et kapitel for den­ne gang. er den snart 25-åri­ge dan­sker ef­ter sin fjer­der­un­de­e­xit sta­dig en spil­ler, der bli­ver talt flit­tigt om.

Og det er ik­ke hvem- som- helst, der gi­ver sit be­syv med. Fak­tisk er der ta­le om de tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste- et­te­re Chris Evert, Tra­cy Austin og Mats Wilan­der, der som ak­ti­ve til­sam­men nå­e­de at vin­de 27 Grand Slam- sing­le­tit­ler og som un­der tur­ne­rin­gen fungerer som eks­pert­kom­men­ta­to­rer på bri­ti­ske og ame­ri­kan­ske tv- ka­na­ler.

» Jeg for­står godt, hvis ten­nis­gla­de dan­ske­re er skuf­fe­de. Hun var jo den hø­jest- se­e­de­de af de til­ba­ge­blev­ne spil­le­re i da­mesing­le- ræk­kens ne­der­ste lod­træk­nings­halv­del, da Wim­b­ledons kam­pe i an­den kon­kur­ren­ceu­ge gik i gang, « si­ger Tra­cy Austin og til­fø­jer:

» Mu­guruza er en spil­ler, som Woz­ni­a­cki bur­de ha­ve be­sej­ret. Spa­ni­e­ren er ik­ke spe­ci­el god på græs. Hun er høj og be­væ­ger sig der­for tungt rundt på ba­nen. Men Woz­ni­a­cki lod hen­de dik­te­re spil­let, og det var en fejl, « si­ger Tra­cy Austin. Chris Evert gi­ver hen­de ret. » In­den kam­pen hav­de jeg og­så Woz­ni­a­cki som fa­vo­rit. Men langt fra alt lyk­ke­des for hen­de mod Mu­guruza. Blandt an­det var hen­des an­den­serv for uskarp. Det be­tød, at Woz­ni­a­cki i eg­ne ser­ve­par­ti­er gav spa­ni­e­ren mu­lig­hed for at ta­ge ini­ti­a­ti­vet og straks gå til an­greb, « si­ger Evert.

Dår­lig plan­læg­ning

Mats Wilan­der er og­så skarp i sin kri­tik.

» Jeg sy­nes, Ca­ro­li­nes for­be­re­del­ser til Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen bur­de ha­ve væ­ret langt an­der­le­des. Mel­lem French Open og Wim­b­ledon er der ik­ke læn­ge­re blot to, men nu tre uger med græs- tur­ne­rin­ger. Hun drop­pe­de del­ta­gel­se i de før­ste to, og duk­ke­de ugen før Wim­b­ledon op i East­bour­ne, hvor hun end­da ud­gik med en rygska­de. Jeg kan for­stå på hen­de, at hun til næ­ste år vil plan­læg­ge an­der­le­des. Mit råd er, at hun spil­ler tur­ne­ring i den an­den græs- uge. Så hvis det ik­ke går op­ti­malt her, vil hun tak­ket væ­re sin hø­je sta­tus på WTA Tou­ren pro­blem­løst kun­ne få et wildcard til en tur­ne­ring i tred­je græs- uge. For en spil­ler som Woz­ni­a­cki er det me­re vig­tigt, at hun får føling med græs­set, end at hun bru­ger tid på at for­bed­re sin frem­ra­gen­de fy­sik, « si­ger Mats Wilan­der.

Han me­ner dog, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ne­der­lag ik­ke er no­gen sport­s­lig ka­ta­stro­fe.

» Selv­om Mu­guruza kun er 20. se­e­det i Wim­b­ledon, er hun en spil­ler med et gi­gan­tisk po­ten­ti­a­le. In­den læn­ge er hun i top fem på ver­dens­rang­li­sten, « vur­de­rer Mats Wilan­der, der sag­tens kan se, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki in­den for en over­sku­e­lig pe­ri­o­de kom­mer til at spil­le med om Wim­b­ledon- tro­fæ­et.

» Hun har ba­sen i sit spil på plads. Det ene­ste, hun mang­ler, er, at hun får lidt me­re spin i sla­ge­ne i for­hån­den, og at hun an­gri­ber bol­den no­get me­re, end til­fæl­det er i øje­blik­ket, « si­ger Mats Wilan­der.

Fa­vo­ri­tun­der­lag

Chris Evert ser frem til at føl­ge Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki de næ­ste må­ne­der.

» Når ver­dens­rang­li­sten op­da­te­res næ­ste gang på mandag, vil hun lig­ge num­mer fi­re. Fast­hol­der hun sin placering de næ­ste par må­ne­der, vil hun ved US Open bli­ve se­mi­fi­na­le- se­e­det. To gan­ge tid­li­ge­re har hun væ­ret ta­ben­de fi­na­list i New York. Hardcourt- un­der­la­get er hen­des fo­re­truk­ne. Min for­vent­ning er der­for, at hun igen le­ve­rer et top­re­sul­tat ved US Open, « si­ger Chris Evert.

Det sid­ste ord i snak­ken om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki får Tra­cy Austin.

» Woz­ni­a­cki er en ver­dens­klas­se­spil­ler og en god am­bas­sa­dør for ten­nis­spor­ten. Mit råd til hen­de er, at hun fort­sæt­ter ad den vej, hun be­fin­der sig på. For­bed­rer hun sig ba­re én pro­cent i al­le de­le af sit spil, skal den Grand Slam- ti­tel, hun end­nu mang­ler i sin sam­ling, nok kom­me i hus, « si­ger Austin.

Mens un­der­tip­pe­de Gar­bi­ne Mu­guruza næ­sten ik­ke kan fat­te sin suc­ces ( øverst tv.), må en dybt skuf­fet Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kon

sta­te­re, at fjer­de run­de end­nu en­gang blev en­de­sta­tion i Wim­b­ledon. Tre eks­per­ter gi­ver nu et bud på, hvor­for det igen gik galt.

Fo­to: AFP, Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.