’ Pyyyyh, jeg vandt!’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GYS Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk

Novak Djoko­vic er med, når kvart­fi­na­ler­ne i Wim­b­ledons her­re­sing­le- ræk­ke bli­ver spil­let i dag.

Men det tør el­lers nok si­ges, at tur­ne­rin­gens for­sva­ren­de me­ster i sin fjer­der­un­de­kamp mod 14. se­e­de­de Kevin An­der­son var i store van­ske­lig­he­der:

Da kam­pen mandag blev på­be­gyndt, sik­re­de den 203 cen­ti­me­ter hø­je syd­afri­ka­ner sig de før­ste to sæt, 7- 6, 7- 6. Men da mør­ket sæn­ke­de sig over det ver­dens­be­røm­te ten­nisan­læg, hav­de ser­be­ren li­ge ak­ku­rat nå­et at brin­ge ba­lan­ce i regn­ska­bet ved at vin­de de to ef­ter­føl­gen­de sæt 6- 1, 6- 4.

Med hiv og sving

Der­for skul­le kam­pen i går af­gø­res i et fem­te sæt, som Novak Djoko­vic med hiv og sving vandt 7- 5.

» Jeg kan ik­ke min­des, hvor­når jeg her i Wim­b­ledon har væ­ret så langt ude i tove­ne. Kevin spil­le­de på et højt ni­veau og pro­du­ce­re­de et hav af kraftfulde ser­ver. De var ut­ro­ligt svæ­re at læ­se, « sag­de Novak Djoko­vic og til­fø­je­de:

» Det er en dej­lig fø­lel­se at vin­de en fem sæts- kamp, hvor man har tabt de før­ste to sæt. I det vi­de­re for­løb i tur­ne­rin­gen er det med til at styr­ke selv­til­li­den, « sag­de Novak Djoko­vic.

En mas­se po­si­tivt

Kevin An­der­son, der blev no­te­ret for ik­ke fær­re end 40 ser­ve­es­ser mod ser­be­rens 13, ærg­re­de sig over ne­der­la­get.

» Det hav­de væ­ret fint at få Novaks skalp. Desvær­re tab­te jeg, selv­om jeg sy­nes, jeg spil­le­de en god kamp. Men når jeg tæn­ker tilbage på min Wim­b­ledon- præ­sta­tion, ta­ger jeg en mas­se po­si­ti­ve ting med mig her­fra, « sag­de Kevin An­der­son.

Her­med er Novak Djoko­vic klar til kvart­fi­na­len, hvor han mø­der den ni­en­de- se­e­de­de kro­at, Ma­rin Ci­lic, der vandt US Open i fjor.

» Det bli­ver hel­ler ik­ke no­gen nem op­ga­ve. Ci­lic hav­de i fjor sin bed­ste sæ­son no­gen­sin­de og har spil­let på højt ni­veau i Wim­b­ledon. Vi har mødt hin­an­den ad­skil­li­ge gan­ge, og jeg ved fra dis­se kam­pe, at han ser­ver godt. Hel­dig­vis er jeg i god fy­sisk form, og fø­ler mig på trods af den lange fem sæts- kamp mod An­der­son ik­ke spe­ci­elt slidt, « sag­de Novak Djoko­vic.

I de tre an­dre her­re­sing­le­kvart­fi­na­ler mø­des Sta­nislas Wawrinka- Ri­chard Gasquet, Va­sek Po­spi­sil- An­dy Mur­ray og Gil­les Si­mon- Ro­ger Fe­de­rer.

Novak Djoko­vic send­te kys til de hø­je­re mag­ter ef­ter sej­ren over Kevin An­der­son. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.